La cobertura de l’IMV a Catalunya és la més baixa de tot l’Estat

En data 21 de febrer de 2022, l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials va publicar un informe on es recollia que Catalunya té la taxa de cobertura de l’IMV més baixa de tota Espanya, amb només el 5,36% de cobertura de l’IMV sota el llindar de la pobresa ordinària (60% de la mediana d’ingressos. Si mirem el % de la taxa de pobresa severa, passa el mateix). Tanmateix, aquest informe no entrava a estudiar les causes d’aquest fet, que d’entrada sobta molt.

En un informe posterior de l’11 d’abril, l’Associació corregeix aquesta dada i la incrementa fins al 7,1% de taxa de cobertura de l’IMV a Catalunya, però continua sent la més baixa de tot l’Estat:

“La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, hay CCAA que únicamente tienen una cobertura del 7,1%, como Cataluña, o 7,5% en Canarias, mientras que Navarra supera el 27% y Ceuta y Melilla se sitúan en torno al 25%.”

En la nota d’avui analitzo alguns dels motius que provoquen aquesta taxa de cobertura tan baixa de l’IMV a Catalunya. De fet, trobar els motius d’aquesta situació és molt complex, perquè no disposem de tota la informació necessària, però a partir de les dades que inclou el propi informe de l’Associació de Directors i Gerents i d’altres institucions, podem esbrinar diferents causes que provoquen que Catalunya tingui la pitjor taxa de cobertura de l’IMV de tot l’Estat.

1. El disseny normatiu de l’IMV no s’adequa a la situació de pobresa severa a Catalunya.

D’entrada, l’IMV no està dissenyat d’acord amb els paràmetres de la pobresa severa a Catalunya, ja que el seu llindar és molt inferior al de la pobresa severa a Catalunya. Això provoca que molts milers de persones en situació de pobresa severa no puguin accedir a l’IMV.

Amb un procediment uniforme i gens flexible, s’ha dissenyat una prestació de l’IMV a aplicar en territoris molt diversos, en relació a les taxes de pobresa i a la cobertura de les RRMM. La conseqüència natural és que han sortit molt beneficiades aqueles CCAA que tenien uns llindars de pobresa severa per sota de la mitjana estatal, que és el criteri utilitzat per fixar el llindar de l’IMV.

De retruc, les poques CCAA que tenen un llindar de pobresa severa per sobre de l’estatal i una taxa de pobresa severa molt elevada (CAT) s’han vist perjudicades en comparació a altres (per exemple, la comunitat de Madrid està millor tractada que Catalunya perquè té una taxa de pobresa severa molt inferior, malgrat tenir un llindar de pobresa severa semblant al català).

2. Diferents indicadors situen a Catalunya en la pitjor situació de tot l’Estat.

Per arribar a conclusions és útil comparar les 4 CCAA que tenen una població superior al 10% del total espanyol: Andalusia (17,84%), Catalunya (16,40%), Madrid (14,29%) i València (10,66%). La suma de la població d’aquestes 4 CCAA supera el 50% del total estatal.

Com veurem, en diferents indicadors Catalunya es troba molt per sota de la mitjana d’Espanya, en relació a les taxes de cobertura de l’IMV i de les taxes comparatives de l’IMV amb les RRMM.

D’entrada, hi ha grans diferències en els indicadors de pobresa entre les 4 comunitats amb més població d’Espanya:

– taxa de pobresa severa:

ESP 9,5% – VAL 13,4% – AND 11,6% – CAT 9,2% – MAD 5,9%

– llindar pobresa severa:

ESP 5.685€ – MAD 6.681€ – CAT 6.442€ – VAL 5.302€ – AND 4.722€

– % pobresa severa / total població espanyola:

ESP 100% – AND 21,76% – CAT 15,61% – VAL 14,97 – MAD 8,79

– % diferència despesa pressupost IMV / RRMM:

ESP 98% – AND 405% – MAD 175% – VAL 93% – CAT 31%

– % diferència beneficiaris IMV / RRMM:

ESP 104%  – AND 228% – VAL 125% – MAD 112% – CAT 44%

– % diferència quantia mitjana IMV / RRMM:

ESP 94,31% – AND 178% – MAD 156,57% – VAL 74,42% – CAT 72,22%

De fet, en 14 comunitats i ciutats autònomes la quantia mitjana de l’IMV és molt superior a la de les RRMM, ja que en elles es millora la situació econòmica en relació a les rendes mínimes. Nomes en 5 comunitats passa el contrari: al País Basc la quantia mitjana de l’IMV arriba només al 60,82% de la seva renda autonòmica, a la Rioja el 62,61%, a Navarra el 60,33%, a València el 74,42% i a Catalunya el 72,22%. La mitjana estatal d’aquest indicador és del 94,31%.

3. Els percentatges de perceptors de l’IMV i de les RRMM també són molt diferents.

També hi ha grans diferències entre els perceptors de les RRMM i de l’IMV:

– % perceptors RRMM sota llindar de pobresa severa:

ESP 16,66CAT 21,37% – MAD 19,72% – VAL 11,54% – AND 11,26%

– % perceptors IMV sota llindar pobresa severa:

ESP 18,31% / AND 25,64% / MAD 22,21% / VAL 14,44% / CAT 9,30%

En aquests dos darrers indicadors es fa patent que Catalunya és la que té una taxa de cobertura de RGC de les persones sota el llindar de pobresa severa més alta de les 4, i en canvi, té la pitjor taxa de cobertura de l’IMV. En aquesta última, la taxa de cobertura catalana del 9,3% és quasi la meitat de la mitjana espanyola del 18,31%.

4. La taxa de sol·licitants de l’IMV també és la més baixa a Catalunya.

A Catalunya es va presentar, a l’inici del procediment, un 11,3% de sol·licituds en relació amb el total espanyol, molt més baix que l’15,61% del total estatal de persones en pobresa severa (amb una diferència de 4,31 punts percentuals). Al finalitzar el procediment, a Catalunya només es van aprovar el 8,4% de sol·licituds, amb una pèrdua relativa de -2,9 punts percentuals, la més elevada de tot l’Estat (només Canàries perd més de 2 punts, a més de Catalunya, mentre Andalusia guanya 4,7 punts).

Si ens fixem en les sol·licituds denegades, Catalunya també té la taxa més alta en relació al total de sol·licituds resoltes: el 79,1% de sol·licituds resoltes van ser denegades, més elevada que la de Madrid (77,1%), València (75,4%) i Andalusia (68,7%). La taxa catalana només és superada per les Illes Balears (86,3%) i les Illes Canàries (81,8%), quan la mitjana espanyola és del 72,5%.

De fet, Catalunya és la comunitat amb menys taxa de participació estatal de les 4 comunitats amb més població: així, a Andalusia l’índex de participació estatal va ser del 24,8% (molt superior al 21,76% del total estatal de pobresa severa); també a València el 12,6 % de participació és semblant al 12,73% estatal de pobresa severa del 12,73%, i a Madrid és del 11,7%, superior al 8,79% sobre el total estatal de pobresa severa.

Si comparem las taxes de sol·licitants en relació amb el total de persones sota el llindar de pobresa severa, la de Catalunya torna a ser la més baixa de les 4 comunitats amb més població, i per sota de la mitjana espanyola:

ESP 32,3% – MAD 43,1% – AND 36,7% – VAL 27,3% – CAT 23,4

Aquest darrer indicador sobre la proporció de sol·licitants en relació amb el nombre de persones en situació de pobresa severa en cada comunitat és directament proporcional al % de la diferència entre la quantia mitjana de l’IMV i la de les RRMM (és a dir, a més diferència en la quantia de l’IMV, més elevat percentatge de sol·licitants):

ESP 94% – AND 178% – MAD 156% – VAL 74,42% – CAT 72,22%

5. Catalunya, finalment, és la única comunitat on coincideixen 3 indicadors de pobresa simultàniament amb la taxa més baixa de cobertura de l’IMV.

Aquestes baixes taxes de cobertura de l’IMV a Catalunya coincideixen amb altres tres indicadors:

1) Un llindar de pobresa severa a Catalunya (6.442€ anuals) molt superior a la mitjana espanyola (5.685€ anuals) que és la quantia amb què s’ha fixat el llindar de l’IMV (5.538€ anuals).

2) Un gran nombre de persones en situació de pobresa severa (la taxa de pobresa severa a Catalunya del 9,2% quasi dobla la de la comunitat de Madrid, amb un 5,9%).

i 3) El poc incentiu que suposa una quantia de l’IMV molt inferior a la de la RGC (ja hem vist, que a Catalunya la quantia mitjana de l’IMV és només del 72,2% de la quantia mitjana de la RGC, cosa que no passa en altres CCAA: a Andalusia és del 178%, a Madrid del 156,6%).

La coincidència d’aquests tres factors esmentats amb la taxa més baixa de cobertura de les persones en situació de pobresa només es dona a Catalunya, i per això podem concloure tots tres són, conjuntament, culpables de la baixíssima taxa de cobertura de l’IMV.

6. Conclusió.

Per compensar aquest desequilibri territorial en la cobertura de l’IMV a Catalunya, la més baixa de tot l’Estat, caldria flexibilitzar el criteri del llindar econòmic de l’IMV, substituint-lo pel llindar  autonòmic de pobresa severa, adequat al nivell mitjà d’ingressos de cada comunitat autònoma.

Alternativament, cal trobar nous criteris de la RGC que compensin aquest error de disseny de l’IMV, que perjudica directament les persones en pobresa severa de Catalunya.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Informe IVÀLUA sobre la RGC – 1. Taxa de cobertura de la prestació social.

Durant el 2020, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) va realitzar un Informe d’avaluació del disseny i implementació de la RGC amb els següents objectius:

 • quantificar la població diana i la població elegible de la RGC,
 • analitzar el procés i l’evolució de les sol·licituds de la RGC i la seva distribució geogràfica,
 • analitzar el volum, l’evolució i el perfil de les llars i persones perceptores,
 • analitzar el volum, l’evolució i els motius de suspensions i extincions de prestació de RGC,
 • analitzar el funcionament de les polítiques d’inclusió lligades a la prestació de RGC, i
 • estimar l’efecte que té la RGC per reduir la incidència i intensitat de la pobresa severa a Catalunya.

L’any 2021, Ivàlua va publicar l’informe provisional “Avaluació de disseny i implementació de la Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya” sobre l’aplicació de la prestació entre els anys 2017 i 2020, amb un major detall de les dades del que s’han inclòs als informes periòdics publicats pel Departament de Drets Socials a la seva web.

De tota la informació avaluada en aquest informe extens de 80 pàgines, avui em limito a comentar aquelles dades més significatives per copsar els motius pels quals la taxa de cobertura d’aquesta prestació social és tan baixa, i no arriba a moltes llars que es troben per sota del llindar de la pobresa severa a Catalunya (40% de la renda mediana).

Reprodueixo algunes de les conclusions de l’informe sobre la cobertura de la RGC.

1. Cobertura teòrica de la RGC

A Catalunya hi ha unes 3.047.013 llars. Del total de llars de Catalunya, un 7,5% es troba en risc de pobresa severa (227.293), mentre que un 3,4% són elegibles per a rebre la RGC (104.454)  i de mitjana mensual, el 2019 hi va haver 84.769 llars perceptores de RGC (activables i no activables). És a dir, un 2,8% de les llars a Catalunya són beneficiàries de la RGC. Això representa un 37,2% del total de llars en risc de pobresa severa (població diana) i un 81,2% de la població elegible.

 Any 2019% s/ total llars% s/ pobl. diana% s/ pobl. elegible (ECV)
Llars Catalunya3.047.013   
Llars risc pobresa severa (pobl. diana)227.2937,5%  
Llars elegibles (estimació a partir ECV)104.4543,4%46,0% 
Llars perceptores84.7692,8%37,3%81,2%

Darrere el fet que no totes les llars en risc de pobresa severa siguin elegibles hi ha diversos motius:

1) Una primera qüestió que fa que algunes llars pobres severes no siguin elegibles per la RGC és la diferència entre el llindar de pobresa severa i la quantia de la RGC en funció de les unitats de convivència. En alguns casos, el llindar de pobresa severa excedeix el llindar de la RGC que correspon a la llar segons la seva composició i, per tant, tot i ser pobres severes, algunes llars no compleixen el criteri de renda.

Segones les dades de l’ECV 2019, el 87,3% de les llars pobres severes satisfan el criteri de renda i se situen per sota del llindar de pobresa severa i del llindar de RGC.

2) Una segona qüestió rellevant que provoca la no coincidència entre la població diana i la població elegible és l’activitat laboral.

El requisit laboral exclou a diverses llars elegibles des de la perspectiva de la suma de la renda anual dels seus membres. En total, un 58% de les llars amb ingressos per sota de la quantia de la RGC, no són elegibles per no complir amb alguns dels criteris de situació laboral:

 • En concret, el 47,5% de les llars amb ingressos per sota la quantia de la RGC no són elegibles per tenir rendes de treball a temps complet o haver treballat més de 6 mesos durant l’any en aquesta modalitat.
 • Un 14,3% no són elegibles per tenir rendes del treball a temps parcial (o haver treballat més de 9 mesos en aquesta modalitat) excloent llars monoparentals, nombroses o amb un membre de més de 55 anys a l’atur de llarga durada.

2. Potencials canvis en la població elegible en cas que la RGC fos compatible amb les rendes del treball

La RGC exclou totes aquelles llars en què un dels seus membre hagi tingut activitat laboral (a temps parcial o complet) durant els dos mesos previs a la sol·licitud.

D’acord amb les dades de l’ECV, la gran majoria de llars elegibles per requisits de renda i d’edat durant el 2019 no van tenir cap contracte laboral. Per contra, en el 45% de les llars almenys un membre va treballar un mes o més en jornada completa i un 11% en jornada parcial, mentre que un 64,1% en jornada completa i jornada parcial.

Si la RGC fos compatible amb les rendes del treball:

 • En el cas que la sol·licitud de la RGC fos compatible amb una feina a temps parcial en el moment de la sol·licitud, és a dir, que no tingui en compte la situació durant els dos mesos previs, el nombre de llars elegibles per RGC s’incrementaria en 123.102, un 17,8%.
 • Si en canvi la sol·licitud de la RGC fos compatible amb qualsevol tipus de renda del treball (sempre que la renda anual sigui inferior a la quantia màxima d’acord amb la Taula 1, llavors el total de llars elegibles pujaria en 234.474, un 144,7% amb relació al nombre estimat a la Taula de l’apartat 1.

3. La RGC té més capacitat de cobertura entre les llars petites que entre llars més grans.

Els efectes de la RGC són diferents en funció del nombre de membres de la llar: amb el disseny actual, les llars més nombroses tot i rebre la prestació se situen per sota del llindar de pobresa severa. De fet, l’element que més condiciona la capacitat de la prestació per superar el llindar és la composició de la llar.

La RGC redueix de manera significativa el percentatge de llars beneficiàries en situació de pobresa severa. Després del pagament de RGC, un 68,3% de les llars beneficiàries que abans se situaven per sota del llindar, surten de la situació de pobresa severa.

Les dades indiquen que el tipus de llar és molt important, i a major nombre de membres, menor cobertura de la RGC. De fet, del total de llars beneficiàries amb diversos adults i 3 o més menors de 18, és a dir, de les llars amb més membres, cap supera el llindar de pobresa severa a partir de la prestació de RGC.

La RGC té, doncs, efectes diferents en funció del tipus de llar que rep la prestació, les llars amb menys membres tenen una protecció major que les llars amb més membres. Aquest disseny condiciona la capacitat de la RGC per reduir la incidència de la pobresa i fa que, tot i rebre la prestació algunes llars no superin el llindar de pobresa severa.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Anàlisi de l’Informe FOESSA 2021 sobre l’IMV

Aquest 18 de gener Càritas Espanyola va presentar el seu informe “EVOLUCIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL Y CONSECUENCIAS DE LA COVID-19 EN ESPAÑA (FOESSA 2022)”sobre les conseqüències de la crisi sanitària pel Covid-19 sobre la cohesió social a Espanya.

Pocs dies després, el 2 de febrer, Càritas Catalunya va fer públic les dades corresponents a Catalunya al document “Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. Resultats de l’enquesta sobre integració  i necessitats socials 2021” (FOESSA 2022).

Entre moltes altres dades i anàlisis, els dos informes recullen en els seus capítols una valoració sobre l’Ingrés Mínim Vital i els seus efectes contra la pobresa creixent com a conseqüència de la pandèmia. La nota d’avui em limito a comentar les conclusions dels dos informes sobre l’IMV.  

A) INFORME SOBRE LA COHESIÓ SOCIAL A ESPANYA

1. L’IMV es dirigeix a les persones en pobresa severa

La nova prestació de l’IMV està dirigida a les persones en pobresa severa, que també es troben majoritàriament en situació d’exclusió severa, però com es dirà més tard, aquest nou ajut social no arriba a la totalitat d’aquest col·lectiu:

“El Ingreso Mínimo Vital se dirige muy claramente, por el baremo establecido, hacia este espacio de la pobreza severa. La inmensa mayoría de estas personas más pobres están también en situación de exclusión severa: requieren de intervenciones intensas y multidimensionales. Parece razonable que en esos casos se garantice un proceso de acompañamiento para la inclusión social. Y los recursos necesarios para ello están gestionados habitualmente por las CC. AA. y en menor medida por los ayuntamientos, que no deberían desentenderse de la atención a la población que percibe el IMV, sino todo lo contrario: encontrar fórmulas de colaboración y coordinación interadministrativa para articular de la mejor manera posible la protección económica y la inclusión social” (pàgs. 170-171).

2. L’IMV pretén ser “el sòl comú de protecció”, compatible amb les rendes mínimes autonòmiques

L’IMV pretén crear un sòl de protecció comú en el territori de l’Estat i la llei el declara compatible amb les rendes mínimes autonòmiques:

“Aspira a ser el suelo común de protección compatible con las prestaciones de las CCAA. Se pretende al mismo tiempo garantizar el acceso a la mejora de oportunidades y el apoyo a trayectorias de inclusión social y laboral.

A pesar del contexto en el que ha surgido y las dificultades del primer año de su puesta en marcha (Calzada et al, 2021; Fundación FOESSA, 2021), el IMV puede traer un cambio significativo en la estructura de la protección asistencial destinada a hogares en situación de pobreza ya que pretende crear un suelo de protección común en el territorio del Estado” (pàg. 352).

Aquest objectiu molt correcte i acceptable té moltes dificultats per arribar a assolir-se: l’IMV és compatible amb les rendes mínimes autonòmiques, però la normativa autonòmica declara, de fet, incompatibles aquestes rendes amb el nou IMV, ja que mai no se sumen les dues prestacions estatal i autonòmica, al contrari la quantia estatal es resta de la prestació autonòmica i en algunes Comunitats, fins i tot, s’han suprimit les rendes mínimes, ja que l’import de la nova prestació estatal és més elevada que les autonòmiques, que han desaparegut.

Dit d’una altra manera: l’import econòmic de les rendes mínimes no es té en compte en el procediment de càlcul de l’IMV, que no es veu afectat per cap ajut autonòmic, en canvi en calcular-se la prestació autonòmica es té sempre en compte la quantitat atorgada per l’Estat, que és sistemàticament restada del còmput autonòmic. Difícilment podem acceptar que les dues prestacions siguin compatibles, malgrat ho digui explícitament la llei de l’IMV.

L’explicació d’aquesta paradoxa jurídica la podem trobar en la naturalesa de la prestació estatal: malgrat que sigui un mínim econòmic estatal, el mateix mínim per a tot el territori, la regulació de la prestació de l’IMV no té la consideració de “norma bàsica” i no afecta, per tant, les diferents regulacions autonòmiques de les rendes mínimes, que no tenen l’obligació legal d’adaptar-se als nous criteris fixats per l’IMV. Així el fet que les rendes mínimes autonòmiques siguin transparents (és a dir, no afectin) per al càlcul de l’IMV no té reciprocitat a la normativa autonòmica, que sí té en compte la quantitat de l’IMV a l’hora de calcular la renda autonòmica (descomptant de la prestació autonòmica l’import corresponent a l’IMV).

En definitiva, l’IMV és compatible amb les rendes mínimes però aquestes no ho són amb l’IMV.

3. Rendes mínimes autonòmiques i l’IMV

L’informe FOESSA 2022 analitza, amb molt encert, les deficiències de la nova prestació:

 • Les quanties garantides per l’IMV són superiors a les de la majoria de rendes autonòmiques, per la qual cosa és previsible un desplaçament de molts dels seus perceptors a la nova prestació estatal;
 • La no homogeneïtat dels requisits (edat o temps de residència), les definicions de la unitat de convivència, les quanties segons l’estructura de la llar o les condicionalitats provoquen discontinuïtat protectora entre els dos tipus de prestacions;
 • El principal problema d’ajustament és el diferent horitzó temporal de la insuficiència d’ingressos: a la majoria de rendes autonòmiques es tenen en compte els ingressos dels mesos previs a la sol·licitud, l’IMV té en compte els ingressos de l’any fiscal anterior a la sol·licitud.

Tanmateix, una de les incògnites és veure quin dels diferents camins possibles prendran les comunitats autònomes: abandonar els seus programes autonòmics, donar cobertura als col·lectius exclosos de l’IMV o augmentar la intensitat protectora de l’IMV.

“Desde el comienzo de la pandemia, las rentas mínimas de las CC. AA. (RMA) han debido enfrentarse al aumento de las necesidades no solo de los hogares que ya las percibían, sino de otros que no podían acceder a las prestaciones extraordinarias de desempleo, antes descritas. Todo ello en una situación de cierre al público de los servicios encargados de gestionar las solicitudes.

(…)

Por otro lado, la introducción del IMV ha supuesto un reto para las RMA. Las cuantías garantizadas por el IMV superan a las ofrecidas por la mayor parte de las rentas autonómicas, por lo que es previsible un desplazamiento de buena parte de los perceptores de RMA al nuevo programa estatal. Además, la falta de homogeneidad en los requisitos (edad o tiempo de residencia), las definiciones de unidad de convivencia, las cuantías según la estructura del hogar o las condicionalidades generan discontinuidad protectora entre ambas prestaciones. Sin embargo, a nuestro juicio, uno de los principales problemas de ajuste es el diferente horizonte temporal de la definición de insuficiencia de ingresos entre ambas prestaciones: mientras que en la mayor parte de las RMA tienen en cuenta los ingresos del hogar en el periodo inmediatamente anterior a la solicitud (algunas veces de varios meses), el IMV tiene en cuenta los ingresos del año fiscal anterior a la solicitud (Aguilar y Arriba, 2021a).

Una pregunta importante de cara al futuro es el tipo de compatibilidad que se va a establecer con el IMV. Lo más probable es que las RMA se liberen de buena parte de sus perceptores y disminuya el gasto dedicado por los gobiernos autonómicos. La cuestión es saber qué caminos van a seguir las comunidades autónomas: abandonar sus programas autonómicos, dar cobertura a los colectivos excluidos del IMV o aumentar la intensidad protectora del IMV. Esta cuestión se trata con algo más de detalle en el Anexo 2” (pàgs. 352-355).

Els autors de l’estudi tenen clar que les dues prestacions tenen la mateixa naturalesa pels seus requisits i pel seu nivell prestacional, i per això és previsible un desplaçament entre els col·lectius perceptors:

“El nuevo IMV se sitúa, tanto por sus requisitos como por su nivel prestacional, en el espacio ocupado por las rentas mínimas autonómicas, por lo que no es descartable que esto se pueda traducir en un desplazamiento de los hogares perceptores de uno a otro esquema. Por otra parte, hemos visto que algunas comunidades autónomas introdujeron modificaciones con el objeto de mantener o aumentar su cobertura en un contexto de cierre de los servicios públicos” (pàg. 363).

4. Insuficiència de dades

L’estudi destaca la dificultat de les dades disponible per comparar els beneficiaris de l’IMV i de les rendes mínimes autonòmiques, i és massa aviat per fer valoracions:

“Comenzamos haciendo una advertencia sobre la insuficiencia de datos para responder a estas preguntas. Los datos de las RMA son el ‘total de perceptores a lo largo del año’, información contenida en el Informe anual que elabora la Dirección General de Diversidad Familiar (MDSA2030, 2021), que recoge una información anual poco homogénea. Los datos del IMV recogen las prestaciones aprobadas desde junio de 2020 que se proporcionan en notas de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Podemos observar el aumento del número de prestaciones de RMA en 2020 que alcanzó los 369.289 hogares. Cuando se analiza lo sucedido por CC. AA. es visible que este aumento de 72.106 hogares se concentra solo en algunas. En concreto en Andalucía, Comunidad Valenciana y muy particularmente en Cataluña que ha incorporado a cómputo de rentas mínimas los complementos de pensiones, rompiendo la serie que se mantenía hasta el momento. En otras CC. AA. se observan subidas más modestas en el número de prestaciones (Canarias, Navarra y País Vasco). En el resto, el número de prestaciones se mantiene o desciende. Estos descensos son más significativos en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Ceuta y Melilla. Resulta difícil saber si estos descensos se deben al trasvase de perceptores de una a otra prestación, a problemas de gestión durante la pandemia o a cambios en la correspondiente prestación autonómica.

En diciembre de 2020, el IMV alcanzaba a 159.458 hogares, una cifra inferior a la cifra anual de RMA, aunque en algunas comunidades era superior a las de la renta mínima autonómica (Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta o Melilla). Las cifras sobre IMV muestran aumentos en el número de tramitaciones aprobadas: 336.933 hasta septiembre de 2021 (la nómina de este mes alcanzó 315.913 prestaciones).

(…) En cuanto a la garantía asistencial de ingresos mínimos, el IMV está teniendo dificultades para alcanzar su objetivo de cobertura poblacional (cerca de las 159.458 prestaciones en diciembre de 2020) y solo recientemente está alcanzando las cifras de las rentas mínimas autonómicas del año 2020 (369.289 prestaciones), a pesar de que es pronto aún para hacer valoraciones” (pàgs. 363-365).

5. Impacte de la COVID-19 i eficàcia de l’IMV

L’IMV suposa un notable avançament social per corregir el desequilibri entre les mesures de protecció de la població laboral estable i aquella altra en situació d’exclusió social:

“La «adecuación» de las medidas a la gravedad del impacto de la COVID-19, garantizada por el diálogo social, y en menor medida por el diálogo civil, puede considerarse un hecho positivo. El «alcance» o cobertura de dichas medidas revela que sigue existiendo un desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. El IMV supone un notable avance social para corregir el desequilibrio. La pregunta sobre la «eficacia» de las medidas y, sobre todo, el impacto final de las mismas, precisa de información suficiente y tiempo de acción protectora para su correcta valoración. La protección social es una herramienta fundamental, pero lo es en relación casi siempre con la posición en el mercado de trabajo” (pàg. 368).

L’estudi conclou que la protecció social durant la pandèmia no ha de tornar a les situacions prèvies a la crisis, sinó que cal millorar la protecció social dels col·lectius més vulnerables de manera integral, reforçant es sistemes de protecció social (en particular, les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social), tot ampliant l’acció protectora a la garantia de l’accés als serveis fonamentals (com ara l’energia, l’aigua o el transport):

“Una de las conclusiones que cabe destacar del análisis de la protección social frente al impacto de la COVID-19 es que la extensión e intensidad protectora no puede ser la vuelta a la «normalidad» previa. La protección social desplegada durante la pandemia no solo permite perfeccionar la protección social en situaciones de crisis, sino que también exige mejorar la protección social de los colectivos más vulnerables de manera integral. El IMV es el ejemplo paradigmático de lo que puede hacerse en el ámbito de la protección social para luchar contra la pobreza. (…) Las lecciones extraídas de las políticas sociales aplicadas frente a los efectos de la pandemia en la UE (Baptista et al., 2021; Bèland et al., 2021; Vanhercke, 2021) señalan con argumentos parecidos que la pandemia es una oportunidad para reforzar los sistemas de protección social, particularmente las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, ampliando la acción protectora a la garantía del acceso a los servicios fundamentales, como son la energía, el agua y el transporte (Baptista y Marlier, 2020). Volver a la anterior normalidad protectora en el caso de España supone seguir anclados en un sistema de baja eficacia en la lucha contra la pobreza y la exclusión” (pàg. 369).

6. Compatibilitat de les rendes mínimes autonòmiques i l’IMV

L’estudi planteja diferents sortides a les CCAA per compatibilitzar l’aplicació de dues prestacions en uns mateixos col·lectius de màxima vulnerabilitat:

“Una pregunta importante de cara al futuro es el tipo de compatibilidad que se va a establecer entre las RMA y el IMV. Es probable es que las RMA se liberen de buena parte de sus perceptores y disminuya el gasto dedicado por los gobiernos autonómicos. La cuestión es saber qué caminos van a seguir las comunidades autónomas:

• Una opción, especialmente atractiva para aquellas CC.AA. cuya renta mínima autonómica es inferior en cobertura e intensidad protectora, es el abandono del programa autonómico. Este es el caso de Castilla-La Mancha, donde se ha paralizado la incorporación de nuevos perceptores al dejar parcialmente sin efecto la convocatoria anual de solicitudes.

• Otra opción es dar cobertura a los colectivos excluidos del IMV, bien por situaciones de pobreza sobrevenida o por no cumplir los requisitos (de edad, residencia, colectivos específicos como son los menores extutelados, solicitantes de asilo o personas sin hogar). En esta dirección han ido las comunidades autónomas de Aragón y de las Islas Baleares.

• La tercera opción sería aumentar la intensidad protectora, complementando el IMV para que se alcancen cuantías superiores que respondan, por ejemplo, a los niveles de vida regionales. Podría ser el caso de Cataluña, Navarra, País Vasco o Comunidad Valenciana.

Inicialmente algunas comunidades autónomas introdujeron regulaciones para redefinir sus rentas mínimas autonómicas como subsidiarias o complementarias del IMV. Posteriormente el proceso se ha ralentizado y desde entonces no ha habido grandes cambios. Es posible que los problemas en la incorporación de perceptores al IMV hayan motivado a las comunidades autónomas a mantener el funcionamiento de sus RMA hasta que el proceso legislativo dé forma más definitiva a la prestación” (pàgs. 385-386).

7. Dificultats en l’aplicació de l’IMV

L’estudi arriba a conclusions molt dures en relació amb l‘IMV: no ha arribat a l’objectiu inicial de cobrir 850.000 llars, la mesura té una cobertura insuficient, no arriba a determinats col·lectius vulnerables i planteja condicions d’accés injustes i de difícil compliment per a les persones que més el necessiten:

“La aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) está mostrando dificultades para alcanzar su objetivo inicial de cobertura de 850 mil hogares, debido a la lenta adecuación del sistema de gestión a las especiales características de la población potencialmente beneficiaria, teniendo en cuenta la inexcusable obligación que tiene la administración pública de garantizar los derechos sociales, la mejora de la gobernanza, con una mayor participación de los gobiernos autonómicos, locales y del TSAS en la detección de la demanda social y en el soporte de las solicitudes, es una vía necesaria para mejorar con rapidez un programa protector en su fase de lanzamiento. Pero no es la única vía necesaria, la medida tiene una cobertura insuficiente, no alcanza a determinados colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan” (pàgs. 620-621).

És necessària, doncs, una revisió en profunditat del model d’estat de benestar en el seu conjunt, amb l’objectiu d’accés als drets per a la inclusió social i la recuperació dels col·lectius més exclosos:

“En otros casos, como el Ingreso Mínimo Vital, las medidas han presentado un despliegue insuficiente que ha limitado los efectos que se pretendían. Por todo ello, es necesaria una revisión en profundidad del modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y la «recuperación» de los sectores más excluidos” (pàg. 629).

————————————————————————————————————————

B) INFORME SOBRE EXCLSUIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL A CATALUNYA

Al segon estudi de FOESSA es destaquen dues conclusions:

 • El difícil desplegament de l’IMV i el creixement de la RGC
 • Les dificultats d’accés a l’IMV de la població en situació de pobresa i exclusió.

1. El difícil desplegament de l’IMV i el creixement de la renda garantia de ciutadania (pàgs. 116-122)

L’estudi fa un bon resum de les darreres dades conegudes (al setembre del 2021):

“A tot Espanya, s’ha rebut, fins al setembre del 2021, segons les últimes dades oficials disponibles, un total d’1.322.904 sol·licituds vàlides (91%), de les quals 1.244.029 s’han tramitat (el 94%). Del total d’expedients tramitats, només s’han aprovat el 27,1% de les sol·licituds (336.933), enfront de les set de cada deu que han sigut denegades (888.458). L’1,5% restant està en procés d’esmena, pendent de completar alguna informació (18.638). En el cas concret de Catalunya, s’han rebut un total de 164.199 sol·licituds, i se n’han tramitat 137.080, de les quals se n’han aprovat un 20,6%. D’acord amb les dades del Ministeri, les prop de 28.000 sol·licituds aprovades inclouen unes 63.500 persones beneficiàries.”

Nombre i situació dels expedients de sol·licitud de l’ingrés mínim vital tramitats per la Seguretat Social en Catalunya i Espanya (dades a setembre 2021)

 EspanyaCatalunya
 Nombre% sobre tramitadesNombre% sobre tramitades
Total de sol·licituds rebudes1.453.652164.199
Sol·licituds no vàlides130.74814.090
Sol·licituds vàlides1.322.904150.109
—  Tramitades1.244.029100,0%137.080100,0%
—  Aprovades336.93327,1%28.28520,6%
—  Denegades888.45871,4%107.10878,1%
—  Període d’esmena18.6381,5%1.6871,2%

Es destaca el desequilibri actual de la taxa de cobertura de Catalunya i les dades estatals:

“Des d’una perspectiva comparada, en considerar el nombre de persones beneficiàries que ofereix la Secretaria d’Estat de Seguretat Social sobre el total de persones en situació de pobresa severa el 2019, d’acord amb l’ECV, el resultat és una cobertura de l’IMV a Catalunya inferior a la que s’observa en el conjunt d’Espanya. El setembre del 2021, mentre a Catalunya un 13,1% de les persones en pobresa severa s’estarien beneficiant de l’IMV, en el conjunt d’Espanya aquesta proporció assoliria un 18,5%.”

Es faciliten les darreres dades de la RGC, tot destacant que la seva quantia és molt superior a la de l’IMV a Catalunya i al conjunt de l’Estat, així com també el nombre de persones beneficiàries:

“La renda garantida de ciutadania té dos complements associats, que es comptabilitzen per separat: el primer s’orienta a afavorir la inserció laboral (i s’anomena Complement per a Persones Activables), i el segon està pensat fonamental-ment per completar pensions de jubilació de baixa quantia laboral (i s’anomena Complement per a Persones no Activables). Com mostra la taula 21, el 2020 la primera modalitat registrava 37.129 titulars, i la segona, 48.211. En conjunt, la renda garantida de ciutadania beneficiava 135.416 persones, cosa que representava una taxa de 17,40 per cada mil habitants. Per la seva banda, la suma mitjana de la prestació (amb els complements inclosos) l’octubre del 2021 oscil·lava entre els 523 i els 647 euros mensuals, superior, per tant, a la quantia mitjana de l’ingrés mínim vital tant per a Catalunya (430 euros) com per al conjunt d’Espanya (449 euros).

Les anàlisis realitzades fins avui en relació amb el desplegament de l’IMV a les diferents comunitats autònomes, i amb la seva interrelació amb les rendes mínimes autonòmiques, permeten ubicar Catalunya entre les comunitats autònomes amb sistemes autonòmics de rendes mínimes que, des del punt de vista del nombre de persones beneficiàries, estan molt per sobre de l’IMV.”

2. Dificultats d’accés a l’IMV de la població en situació de pobresa i exclusió (pàgs 123-128)

S’assenyalen  les següents dificultats d’accés a l’IMV:

a) El desconeixement de la població en relació amb la prestació:

“La primera dada d’interès fa referència al desconeixement de la població, fins i tot de la que està en situació de pobresa severa, de la prestació. Poc més d’un any després que s’aprovés, encara un altíssim percentatge de les llars, sobretot de les que estan en situació de pobresa severa, no tenen prou informació per sol·licitar o tramitar l’IMV. Això vol dir que la mesura no està obtenint la cobertura desitjada entre el col·lectiu per a la qual es va dissenyar, ja que el primer obstacle es produeix fins i tot abans d’arribar a començar els tràmits per sol·licitar-la.

Pel que fa al coneixement de la prestació, amb prou feines hi ha diferències substancials entre Catalunya i Espanya quan s’analitza el conjunt de llars. En canvi, si s’examinen les llars en situació d’exclusió severa (les destinatàries), convé destacar que hi ha més desconeixement al voltant de l’IMV a Catalunya, on dues de cada tres llars (67%) declaren que no n’han rebut informació. Un 8,5% diu que coneix l’ajuda, però no en té prou informació per sol·licitar-la, mentre que un 15% assenyala que la coneix, però que no la necessita. Pel que fa a l’estat de les sol·licituds d’aquesta ajuda, s’observa que gairebé tres de cada quatre llars en exclusió severa (73,6%) no l’han sol·licitat, que un 24,5% ho ha fet i que un 1,9% encara no ho ha aconseguit. A més, es constata que la majoria de llars han fet la sol·licitud telemàticament, però que un 2,1% han intentat fer-la per aquesta via i no ho han aconseguit.”

b) La mida i l’estructura de la llar influeixen en la sol·licitud de l’IMV:

“Lògicament, el percentatge de llars que han sol·licitat la prestació augmenta segons les característiques i les necessitats socials de cada llar i de la persona sustentadora principal. En concret, és més elevada la proporció de sol·licitants de la prestació entre les llars en situació de més vulnerabilitat social i/o econòmica.

Així, la mida i l’estructura de la llar influeixen en la necessitat de sol·licitar l’IMV. Dins de cada perfil, les taxes de sol·licitud més elevades es produeixen a Catalunya entre les llars encapçalades per una persona de 65 anys o més (64%), les unipersonals (55,5%) i on la persona sustentadora principal està jubilada o prejubilada (38,3%). També superen amb escreix la taxa de sol·licitud mitjana (24,5% de les llars en pobresa severa) la proporció de sol·licituds provinents de llars ubicades en zones semiurbanes (33%), llars on la persona sustentadora principal no té estudis o només té els bàsics (31,1%), llars amb una persona menor de 18 anys (28,1%) i llars on la persona sustentadora principal és de nacionalitat espanyola (28%).

c) Gran desequilibri entre les famílies que reben l’IMV i a les que s’ha denegat:

“Pel que fa a la situació de les famílies que han sol·licitat l’IMV després de presentar-ne la sol·licitud, el 14,8% l’està percebent (enfront del 18,5% a escala espanyola), gairebé al 70% se’ls ha denegat (enfront del gairebé 50% a tot el país) i el 16% està esperant que acabin els tràmits administratius. Com s’observa al gràfic 42, tant a Catalunya com a tot Espanya el motiu principal per a la denegació de la sol·licitud és el fet de no complir els requisits de renda o patrimoni. Concretament, en el 66,8% de les denegacions de l’IMV a Catalunya, la raó a què es fa referència és la superació del llindar econòmic establert per a aquesta ajuda.”

d) Dades pròpies de l’EINSFOESSA sobre l’accés a la RGC:

“Les dades de l’EINSFOESSA 2021 també ofereixen algunes pistes sobre l’accés a la renda garantida de ciutadania, que complementen les dades obtingudes de fonts administratives que ja hem assenyalat. D’acord amb les dades de l’enquesta, una de cada quatre llars en pobresa severa hauria sol·licitat en algun moment la renda garantida de ciutadania (d’aquestes, el 20,1% ho hauria fet els últims dotze mesos), enfront del 19,8% que hauria sol·licitat alguna renda mínima autonòmica en el conjunt d’Espanya.

Més enllà d’aquestes taxes de sol·licitud, les dades de l’EINSFOESSA 2021, en la línia del que ja hem assenyalat, posen de manifest que la cobertura de la renda garantida de ciutadania, en relació amb les persones en situació de pobresa severa, és inferior que en el conjunt d’Espanya, i a més és molt lluny d’assolir la totalitat de llars afectades. En concret, el 27,6% de les llars en pobresa severa assenyalen que estan percebent la prestació actualment, enfront del 33,5% a tot Espanya. El 21,4% assenyala que es va beneficiar de la prestació en el passat, però ja no, i el 26,9% ha presentat la sol·licitud, però se’ls ha denegat.”

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

El síndic de greuges continua denunciant les deficiències de la RGC a l’Informe al Parlament de 2021

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va lliurar aquest 11 de febrer del 2022 al Parlament l’informe anual corresponent al 2021, que recull les actuacions més rellevants que ha dut a terme la institució durant l’any i les xifres més destacades amb relació a la tasca de defensa dels drets que té encomanada.

El síndic de greuges recull al seu Informe al Parlament de 2021 les següents propostes de millora de la RGC i/o denúncies de l’aplicació d’aquesta prestació (indico en els parèntesis aquelles propostes / denúncies idèntiques a les ja efectuades als informes d’anys anteriors –2020, 2019 i 2018-):

1. Funcionament deficient de la RGC, motiu de moltíssimes queixes davant el síndic de greuges

L’informe del 2021 destaca problemes persistents ja tractats àmpliament en informes anteriors i que en gran part persisteixen, com ara: manca de claredat en les resolucions, dificultats per obtenir informació precisa, deficiències en els procediments d’extinció…

Funcionament deficient de la renda garantida de ciutadania (… amb) problemes que ja han estat tractes àmpliament en informes anteriors i que en gran part persisteixen: manca de claredat en les resolucions i les diverses modificacions que es van fent, dificultats per obtenir informació precisa i actualitzada, deficiències en els procediments d’extinció, etc.” (2021-p. 10 i 121)

Així, a l’informe del 2020 ja havia denunciat la manca de claredat de les resolucions administratives, que no recollien les dades bàsiques considerades per l’Administració per a denegar la sol·licitud:

“És el cas, per exemple, de la manca de claredat de les resolucions dictades en aquests procediments, que no recullen les dades bàsiques considerades per l’Administració.” (2020-p. 120)

En els 4 informes des de l’any 2018, el síndic ha repetit cada any que la renda garantida de ciutadania és el principal motiu pel qual es resolen queixes tramitades pel síndic:

“La renda garantida de ciutadania continua sent, com l’any passat, el principal motiu pel qual es resolen queixes tramitades pel Síndic de Greuges. De fet, la gran majoria de compliments es materialitzen en la resolució de recursos, en la revisió d’acords i procediments, en la concessió de l’ajut o en el pagament d’aquesta prestació. En menor mesura, tenim la millora de la qualitat de la informació a les persones interessades.” (2021-p. 294; 2020-p. 299; 2019-p. 273; 2018-p. 251)

“La renda garantida de ciutadania ha continuat generant un nombre considerable de queixes durant aquest any. La major part de queixes tenen a veure amb qüestions que ja han estat tractades anteriorment, però que, amb tot, continuen produint nombrosos problemes.” (2020-p. 120)

El síndic ressaltava a l’informe del 2020 que una millor redacció i fonamentació de les resolucions administratives podrien evitar el gran volum de recursos presentats:

“Alhora genera un volum de recursos elevat, amb la càrrega administrativa consegüent, quan probablement una millor redacció i fonamentació dels actes resolutoris podrien evitar aquesta situació. La possibilitat d’una motivació succinta o concisa, que sovint al·lega l’Administració, no empara la manca de claredat. La justificació de la decisió que s’adopta ha de constar en l’acte administratiu, no es pot remetre a informacions informals o a actuacions posteriors.” (2020-p. 120)

2. Problemes derivats de la configuració legal de la RGC, en concret, dels requisits exigits

A més de la deficient aplicació administrativa el síndic destaca els problemes derivats de la configuració legal de la RGC, ja que els requisits establerts a la llei deixen fora moltes situacions de necessitat objectiva i deixen sense cobertura moltes situacions de pobresa real:

“Pel que fa a la renda garantida de ciutadania, a banda de problemes que ja han estat tractats àmpliament en informes anteriors i que en gran part persisteixen (…), cal destacar els problemes derivats de la configuració legal de la prestació, ja que els requisits establerts deixen fora moltes situacions de necessitat objectiva.” (2021-p. 11 i 120)

Als informes del 2018 i 2019 el síndic ja havia destacat que la interpretació i l’aplicació dels requisits generaven incerteses importants:

“Si en el primer any d’aplicació de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, destacaven sobretot els problemes relacionats amb els retards en la tramitació i en la resolució dels procediments, i amb els requeriments de documentació, enguany s’ha constatat que la interpretació i l’aplicació dels requisits que la preveu Llei per ser persona beneficiària d’aquesta prestació generen incidències i incerteses importants.” (2019- p. 10 i 217)

“A més, l’aplicació que se n’ha fet, si més no en les queixes que s’han rebut, és restrictiva i la forma de gestionar aquestes prestacions genera incerteses importants.” (2018-p. 107)

3. Es fa necessària una redefinició de les prestacions existents i un nou sistema de protecció

Segons el síndic, cal configurar un nou sistema de protecció ajustat a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica:

“La taxa de risc de pobresa a Catalunya, que ja abans de la pandèmia estava en nivells molt elevats, s’ha incrementat, i són cada vegada més les llars que tenen greus dificultats i necessiten ajuts per obtenir béns bàsics. En aquest context, es fa més necessari que mai avançar en la redefinició de les prestacions existents i en la configuració d’un nou sistema de protecció més ajustat a les necessitats reals de les persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica.” (2021-p. 10 i 121)

4. El nou sistema de protecció ha d’estar més ajustat a les necessitats reals de les persones vulnerables

I, per tant, cal una valoració de les situacions de necessitat ajustada a la prestació, des d’una perspectiva real de drets:

“Cal una valoració raonable de les situacions de necessitat ajustada i emmarcada en les finalitats de la prestació, i abordar l’atenció de les situacions de necessitat i lluita contra la pobresa des d’una perspectiva real de drets. En tot cas, les dificultats que es poden produir en valorar algunes circumstàncies específiques no justifiquen que s’empri un

criteri restrictiu de la consideració de les situacions de necessitat, perquè això no serveix l’objectiu de la prestació.” (2021-p. 11 i 122)

El que cal és, per tant, evitar que la valoració de la situació dels sol·licitants comporti deixar fora de la prestació situacions de necessitat real:

“Igualment, la valoració de la situació econòmica de les persones sol·licitants també comporta deixar fora de l’àmbit de cobertura situacions de necessitat real” (2021-p. 122)

5. Els principals problemes detectats a l’àrea de serveis socials tenen a veure amb la demora i la desestimació de la RGC

El nombre més elevat de queixes presentades davant el Síndic en matèria social tenen a veure, cada any des del 2018, amb la demora en la resolució de l’atorgament o la desestimació de la RGC, així com també en la demora en la resolució del recurs presentat davant la resolució desestimatòria:

La desestimació de la renda garantida de ciutadania i la demora en la resolució d’atorgament o en la resolució del recurs presentat per les persones davant la resolució desestimatòria són els principals problemes.” (2021-p. 28)

Ja l’any 2018 les queixes sobre la RGC centraven les intervencions del síndic:

“Els desnonaments i la renda garantida centren les queixes de polítiques socials” (2018-p. 23)

Els anys 2018 i 2020, les resolucions de denegacions de la RGC no recollien les dades bàsiques considerades per l’Administració i que han motivat la denegació, la qual cosa provoca grans dificultats per impugnar la resolució:

“És el cas, per exemple, de la manca de claredat de les resolucions dictades en aquests procediments, que no recullen les dades bàsiques considerades per l’Administració. Això fa que les persones desconeguin els elements de judici amb base als quals l’Administració ha denegat la prestació o l’ha concedit per un import determinat, i provoca grans dificultats a l’hora d’impugnar una resolució, ja que sovint les persones han de basar l’argumentació dels recursos en informacions verbals que reben a les oficines, però que no consten formalment en la resolució.” (2020-p. 120)

“Això és especialment preocupant quan es denega la prestació, perquè les persones desconeixen quins són els elements de judici que ha tingut en compte l’òrgan gestor per resoldre en un sentit determinat, com ara els ingressos o recursos econòmics computats, el nombre de membres de la unitat de convivència, etc. Això impedeix que les persones puguin oposar-se a la decisió amb garanties i contradir de manera acurada la valoració de l’Administració i, en definitiva, genera indefensió.” (2018-p. 107)

La demora de la resolució i la denegació del dret a la RGC ja eren motius freqüents d’intervenció del síndic els anys 2018 i 2019:

“Davant d’aquesta situació, reclamen ajuts (especialment la renda garantida de ciutadania) que o bé presenten una demora important fins que es resolen o bé són denegats. Com a conseqüència d’això, presenten dificultats per poder atendre les seves despeses i es comencen a trobar en situació de vulnerabilitat.” (2019-p. 21)

“Pel que fa a serveis socials, la demanda d’ajuts socials davant les necessitats de les persones i, en particular, la demora en la resolució o la denegació de la renda garantida de ciutadania es continuen configurant com els principals motius d’intervenció del Síndic de Greuges, tot i que en menys mesura que l’any anterior.” (2019, pàgs. 25-26)

“En el seu primer any de vigència, el Síndic ha rebut centenars de queixes relatives a denegacions de la renda o la prestació complementària (…)” (2018-p. 10)

“Dins de l’àmbit de polítiques socials, s’ha incrementat un 66,1% el nombre de queixes i actuacions d’ofici de serveis socials i, en concret, sobre la demora en la tramitació o la denegació de la renda garantida de ciutadania, (…)” (2018-p. 23)

“D’altra banda, s’han detectat demores importants en la resolució dels procediments. Tot indica que la posada en marxa d’aquests procediments no va anar acompanyada de mesures adequades per atendre el volum de sol·licituds generades.” (2018-p. 107)

“Pel que fa a serveis socials, l’increment d’actuacions es basa, fonamentalment, en la demanda d’ajuts socials davant les necessitats de la ciutadania i, en concret, en la demora en la tramitació i les denegacions de la renda garantida de ciutadania, i també la manca de resolució dels recursos presentats o el retard en el pagament. De fet, el nombre d’actuacions relatives a la inclusió social s’ha incrementat un 175,5% respecte de l’any anterior.” (2018-p. 24)

Les denegacions de la RGC no sempre han estat procedents, a parer del síndic:

“El Síndic ha d’incidir, i així ho ha expressat a l’Administració, en la necessitat que es valorin acuradament i amb rigor totes les sol·licituds i que s’evitin denegacions improcedents que poden tenir conseqüències nefastes.” (2020-p. 120)

“Un gran nombre de les queixes rebudes es refereixen a supòsits en què s’ha denegat la prestació. En alguns casos, s’ha comprovat que la denegació era fonamentada perquè no es complien els requisits establerts per la Llei. En d’altres s’ha valorat que era incorrecta i injustificada, perquè l’Administració s’ha basat en causes no previstes per la Llei, com ara que no es compliria la finalitat de possibilitat d’una vida digna; quan ha conclòs l’existència d’ingressos suficients a partir de l’observació d’anotacions bancàries no identificades, sense esbrinar la naturalesa d’on provenia l’ingrés, o quan ha denegat la prestació perquè en el moment de la sol·licitud la persona sol·licitant no estava inscrita com a demandant d’ocupació.” (2018-p. 108)

6. Les prestacions actuals deixen sense cobertura moltes situacions de pobresa real

A més de les situacions de necessitats reals denunciades a l’apartat 4 anterior, el síndic de greuges demana una modificació del requisit de residència continuada i efectiva a Catalunya per evitar que es denegui la prestació per absències breus ocasionades per motius laborals:

“Així, l’exigència d’un període de residència continuada i efectiva a Catalunya de vint-i-quatre mesos anteriors a la sol·licitud suposa, a la pràctica, que es denegui la prestació a persones que hagin estat fora del territori, fins i tot quan aquesta absència hagi estat ocasionada per motius laborals i tingui una durada breu. Així, per exemple, una persona que hagi obtingut una feina temporal de tres mesos fora de Catalunya, en el moment de tornar, no podria accedir a la prestació.” (2021-p. 121)

“A parer del Síndic, és desproporcionat negar la prestació en aquests casos, ja que, a més de deixar sense cobertura persones que tenen realment una situació de necessitat, podria comportar conseqüències contràries a l’objectiu de promoure l’autonomia de les persones, en el sentit que podria desincentivar la recerca de feina pel temor que això impedís posteriorment accedir a la prestació en cas de necessitat.” (2021-p. 121)

“També és necessari definir i aclarir els criteris que s’han d’aplicar per valorar alguns factors determinants; entre d’altres, la consideració que els béns patrimonials garanteixen els mínims d’una vida digna, o bé la consideració de les absències com a circumstància que interromp la residència continuada. En aquest punt, caldria considerar una modificació d’aquest requisit, per evitar que es puguin veure privades de la prestació les persones només pel fet que temps abans de trobar-se en una situació de necessitat haguessin sortit del territori.” (2018-p. 108)

7. S’ha de millorar la informació sobre les prestacions existents i simplificar els procediments

El síndic demana simplificar els procediments i denuncia l’excés de burocràcia en la tramitació dels expedients, per la complexitat dels procediments que provoquen incertesa i desconfiança en moltes persones, i, en definitiva, una desinformació sobre les condicions de la prestació i els procediments:

“Les queixes rebudes en aquest àmbit posen de manifest que les persones sovint desconeixen l’abast real de les prestacions existents, que hi ha una desinformació preocupant sobre les condicions i els procediments, i que la complexitat en els procediments afegeix elements d’incertesa i de desconfiança en moltes persones, que expressen el seu enuig pel que consideren inacció o manca de suport de les administracions davant la situació de necessitat en què es troben.” (2021-p. 121)

L’any 2018 el síndic ja va denunciar aquesta manca d’informació a la ciutadania:

“Es detecten mancances en la informació a la ciutadania sobre els requisits i el procediment de la renda garantida de ciutadania. Aquestes deficiències es manifesten, per exemple, en el fet que s’hagi arbitrat una sol·licitud única per als dos tipus de prestacions i que no s’identifiqui d’entrada quina és la prestació que s’està tramitant. Tot i que en el moment d’iniciar el procediment s’informa la persona sol·licitant d’un termini màxim de resolució de quatre mesos i de l’efecte positiu del silenci administratiu, com correspon a la renda garantida de ciutadania, posteriorment, normalment quan la persona reclama davant el silenci de l’Administració, si la persona és perceptora d’una pensió estatal, es qualifica el procediment com a sol·licitud de prestació complementària i s’hi atribueix un efecte diferent de la manca de resolució dins de termini.

Les llacunes en la informació també es palesen en les resolucions administratives que es dicten en aquests procediments. Així, les resolucions de concessió de la prestació no sempre identifiquen amb claredat quina ha estat la prestació concedida, renda garantida o prestació complementària, ni tampoc inclouen les dades bàsiques que determinen el contingut de la prestació o les que s’han tingut en compte per resoldre.” (2018-p. 107)

8. La valoració de la situació econòmica també comporta deixar fora situacions de necessitat real

De nou, a l’informe del 2021 el síndic de greuges torna a insistir com queden fora de la prestació situacions de necessitat real, a les quals no se’ls reconeix la RGC. Ara, el síndic es fixa en com la valoració de la situació econòmica pot deixar fora de la prestació persones en situació de necessitat real:

“Igualment, la valoració de la situació econòmica de les persones sol·licitants també comporta deixar fora de l’àmbit de cobertura situacions de necessitat real. A tall d’exemple, a l’hora de valorar els recursos econòmics, l’administració gestora de la prestació computa com a ingressos de la unitat de convivència l’import corresponent a una devolució de l’Administració tributària per l’impost sobre la renda de les persones físiques. Per tant, si durant els dos mesos anteriors a la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania la persona sol·licitant ha rebut per aquest concepte de devolució tributària una quantitat superior a dues mensualitats de la renda garantida de ciutadania, que és el límit per tenir dret a la prestació, denega la sol·licitud.

El Síndic considera que cal revisar aquest criteri, ja que la devolució de l’impost sobre la renda de les persones físiques no té encaix en la definició dels ingressos computables que fa la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i, des d’una interpretació lògica de la naturalesa de la prestació, és difícil d’entendre que es computi un import d’aquesta naturalesa per determinar la disponibilitat d’ingressos suficients. Considera que també caldria revisar el còmput dels imports obtinguts en concepte de préstec, o les ajudes de familiars o terceres persones, perquè no són indicatives que la persona sol·licitant de la prestació realment disposi de recursos propis suficients.” (2021-p. 121-122)

A l’informe del 2019 ja assenyalava que un dels requisits que més dificultats comportava era el de la insuficiència d’ingressos:

“A banda de qüestions relacionades amb la valoració de l’empadronament, del període de residència o del cessament voluntari en una activitat laboral, un dels requisits que ha generat més problemes ha estat el relatiu a la insuficiència d’ingressos, de rendes o de recursos econòmics durant el període de sis mesos anteriors a la sol·licitud, segons el que estableix l’article 7.1. d) de la Llei 14/2017.

D’una banda, cal indicar que en les resolucions l’Administració únicament esmenta, quan és aquest el motiu de denegació, que no es compleix aquest requisit, però no quantifica els ingressos que ha tingut en consideració. Això constitueix una mancança important, ja que implica que les persones no poden conèixer d’entrada els elements que ha tingut en compte l’òrgan gestor per resoldre, i pot generar indefensió, ja que dificulta que presentin unes al·legacions argumentades i eficaces.

Cal una millora significativa del contingut de les resolucions que es dicten en aquests procediments, en coherència amb els principis de bona administració i de motivació suficient dels actes administratius. I, amb relació a la qüestió concreta dels ingressos, caldria que incorporessin explícitament les dades que determinen la decisió, tot incloent-hi, com a mínim, el nombre de membres de la unitat de convivència, la quantificació dels ingressos computats i el límit aplicable al cas concret.” (2019-p. 107)

Aquell 2019 el síndic es queixava que l’Administració computés qualsevol aportació o ajut econòmic, fins i tot esporàdic, interpretació no raonable, a parer del síndic:

“En aquest sentit, s’ha constatat que a l’hora de comptabilitzar els ingressos de què ha disposat la persona sol·licitant o la unitat de convivència per valorar la concurrència d’aquest requisit o no, l’òrgan gestor sovint computa tots els moviments que figuren en els extractes dels comptes bancaris sense discriminar ni avaluar la naturalesa dels ingressos ni les possibles particularitats d’aquests moviments. A més, el Departament interpreta que s’ha de computar qualsevol aportació o ajut econòmic, fins i tot encara que tingui caràcter esporàdic, que facin altres persones; interpretació que, a parer del Síndic, no és raonable.” (2019-p. 10)

“D’altra banda, també planteja problemes la consideració que fa l’Administració sobre la suficiència dels ingressos. Així, s’ha constatat que, a l’hora de comptabilitzar els ingressos de què ha disposat la persona sol·licitant o la unitat de convivència per valorar la concurrència d’aquest requisit o no, l’òrgan gestor sovint computa tots els moviments que figuren en els extractes dels comptes bancaris sense discriminar ni avaluar la naturalesa dels ingressos ni les possibles particularitats d’aquests moviments.

La Llei 14/2017 disposa que, per avaluar el requisit d’ingressos, s’han de tenir en compte els rendiments del treball o del capital mobiliari i immobiliari, plusvàlues, increments patrimonials i rendiments procedents de qualsevol activitat econòmica; patrimoni, i els ajuts, subvencions i altres prestacions econòmiques de les administracions públiques o d’entitats públiques o privades.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies interpreta, en virtut d’aquest precepte, que s’ha de computar qualsevol aportació o ajut econòmic que facin altres persones, fins i tot encara que tingui caràcter esporàdic.

A parer del Síndic de Greuges, aquesta interpretació no és raonable. Cal avaluar de manera individualitzada cada supòsit i també cal acreditar de manera adequada la situació econòmica de les persones que sol·liciten la prestació. Una interpretació com l’exposada, però, no és coherent ni des de la perspectiva de la redacció del precepte ni des d’una interpretació lògica amb relació a la finalitat i l’objecte de la prestació.

Igualment, s’ha de fer esment de la consideració dels préstecs. L’Administració sosté el criteri que els ingressos provinents d’un préstec s’han de comptabilitzar per determinar el dret a la prestació o no, perquè no estan expressament exclosos per la Llei. Això suposa donar-los el mateix tractament que als ingressos derivats de pensions o prestacions públiques o privades, els ingressos per activitat laboral o d’algun altre tipus, o els rendiments de capital, donacions, herències, etc.

El Síndic de Greuges considera que la naturalesa i les obligacions que defineixen el contracte de préstec són especials. L’element característic del préstec és que la persona està obligada a retornar les quanties que ha rebut, i sovint genera, a més, una obligació de fer-ho amb interessos. Aquesta diferent naturalesa jurídica s’ha de tenir en compte, i se li ha de donar un tractament específic coherent amb la finalitat de la prestació.” (2019-p. 107-108)

9. Convé generalitzar la compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball a temps parcial

En relació amb la incompatibilitat general de la RGC amb una activitat laboral a temps parcial, el síndic creu que no s’ajusta a la finalitat de la prestació, i perjudica especialment les dones:

“Convé generalitzar la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes de treball a temps parcial. (…) Així, per exemple, cal abordar de manera decidida la compatibilitat de la prestació amb les rendes de treball a temps parcial. El Síndic és del parer – i així ho va traslladar a l’Administració– que la impossibilitat de compatibilitzar de manera general la prestació amb una activitat laboral a temps parcial no s’ajusta a la finalitat de la prestació. A més, aquesta situació perjudica especialment el col·lectiu de dones, tenint en compte que l’ocupació a temps parcial és majoritàriament femenina. Les previsions del Decret 55/2020, de 28 d’abril, comporten una ampliació dels supòsits en què és possible compatibilitzar la percepció de la renda garantida de ciutadania amb les rendes de treball derivades d’un contracte de treball a temps parcial, però encara no hi ha compatibilitat plena amb l’activitat laboral.” (2020-p. 120-121)

Aquesta opinió ja la havia manifestat a l’informe del 2018, fins i tot amb la jornada a temps total amb una retribució inferior a la prestació:

“Igualment, s’han de destacar els problemes derivats del règim de compatibilitat amb l’activitat laboral, que actualment només és possible en els supòsits previstos en la disposició transitòria quarta de la Llei, cosa que deixa fora de cobertura moltes famílies amb ingressos insuficients per cobrir les necessitats bàsiques.

Cal generalitzar la compatibilitat de la prestació amb les rendes derivades d’una activitat laboral, per corregir el greuge que es produeix a determinades famílies, per exemple, perquè no tenen la condició de monoparentals, o perquè algun dels membres té un contracte laboral a temps total encara que la retribució que percebi sigui inferior a l’import de la prestació.” (2018-p. 108)

10. Cal agilitar la possibilitat de tramitació telemàtica dels procediments de RGC

A l’informe del 2020, el síndic defensava la tramitació telemàtica dels procediments de la RGC:

“D’altra banda, amb la situació generada amb la pandèmia s’ha fet més evident que el sistema ordinari de presentació de sol·licituds (la presentació presencial a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya) resultava molt inadequat en el context derivat de la pandèmia, en què durant un temps es van tancar les oficines d’atenció al públic.

A partir del maig l’Administració va tornar a obrir els canals de presentació de sol·licituds, de forma telefònica, i també va informar de la reprogramació de les cites cancel·lades.

El Síndic, en la línia del que ja havia plantejat en ocasions anteriors, ha recomanat d’habilitar la possibilitat de presentació i tramitació telemàtica, la qual és convenient per pal·liar les dificultats de la situació actual, però també cal valorar-ho amb una perspectiva de futur, de manera que, un cop superades les circumstàncies actuals, es puguin aprofitar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies dins del nou concepte de relacions entre administracions i ciutadania.

Alhora cal evitar l’exclusió de les persones que possiblement no puguin fer ús dels mitjans telemàtics i vetllar acuradament per donar una resposta adequada a les necessitats d’aquestes persones i mantenir sistemes de presentació i d’atenció presencials.” (2020-p. 121-122)

11. Cal respectar el tràmit d’audiència en l’adopció de resolucions limitadores de drets

A l’informe del 2019, el síndic demanava que l’Administració respectés el tràmit d’audiència previ a les resolucions limitadores de drets, com ara, l’extinció del dret:

“D’altra banda, també s’han detectat incompliments de les garanties procedimentals en supòsits d’extinció de la prestació; bàsicament perquè habitualment es pren aquesta decisió sense complir el tràmit d’audiència i sense donar a conèixer a la persona interessada les dades que es tenen en compte i la possibilitat de presentar al·legacions amb caràcter previ a la resolució.

Respecte d’això, s’han tractat diversos casos en què l’Administració ha acordat l’extinció en detectar que s’havia produït algun canvi en la situació de la persona beneficiària que no havia comunicat dins del termini indicat, com ara la percepció d’una quantia econòmica addicional, el canvi de domicili o la modificació de la unitat de convivència. Cal dir que en alguns d’aquests casos s’ha constatat que la persona interessada havia comunicat aquests canvis als serveis socials bàsics − que així ho confirmaven− i per diferents raons no s’havia traslladat aquesta informació a l’òrgan gestor de la prestació.

És important que hi hagi una informació millor i més clara sobre els deures de les persones beneficiàries de la prestació, que han de complir les obligacions que els corresponen. En tot cas, però, cal que l’òrgan gestor de la prestació incorpori de manera habitual la pràctica del tràmit d’audiència amb caràcter previ a la resolució, a fi de respectar convenientment els drets de les persones interessades, d’acord amb els principis del procediment administratiu comú.” (2019-p. 108)

12. Dificultats burocràtiques per acreditar la documentació exigida

Ja l’any 2018 el síndic recordava a l’Administració que només s’ha d’exigir d’aportar documentació per acreditar els requisits quan sigui indispensable per resoldre:

“L’Administració té el deure d’avaluar i de controlar que es compleixen els requisits establerts per concedir la prestació, però l’exigència d’aportar documentació per acreditar-los s’ha de fer tenint en compte el principi de proporcionalitat, i únicament amb relació a aquells que resultin indispensables per resoldre.” (2018-p. 109)

13. La lluita contra la pobresa infantil

La preocupació del síndic per la pobresa infantil es manifesta quan reclama a l’informe del 2021 la regulació d’una “renda de suficiència econòmica garantida per als infants” i d’un sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la pobresa infantil:

“En el context de crisi econòmica derivada de la pandèmia, s’ha incrementat més del 50% el nombre d’infants beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (RGC), però la prevalença de la pobresa infantil continua augmentant.

– L’octubre de 2021 ja s’havia invertit un 33,8% més en l’RGC del que s’havia fet tot l’any 2019 (90,5 milions d’euros més), i ja s’havia incrementat un 51,8% el nombre de beneficiaris respecte de l’any 2019 (prop de 44.000 en total).

– La crisi econòmica derivada de la pandèmia ha suposat un increment molt significatiu del risc de pobresa infantil. L’any 2020 ja afectava el 33,4% dels infants, la qual cosa suposa un augment de 5,4 punts respecte de l’any 2019.

En aquest sentit, el Síndic reclama la regulació d’una renda de suficiència econòmica garantida per als infants i d’un sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la pobresa infantil.” (2021-p. 133)

Aquesta preocupació ja apareixia a l’informe del 2017, quan constatava que la RGC no atorgava als infants el dret subjectiu i que no discriminava suficientment les famílies amb fills:

“La nova renda garantida de ciutadania, tot i que contribueix a combatre les situacions de pobresa infantil, perquè protegeix les famílies amb menys ingressos i en situació de vulnerabilitat, no atorga als infants el dret subjectiu ni discrimina suficientment les famílies amb fills a càrrec.” (2017-p. 114)

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Causes de la denegació de sol·licituds de l’IMV durant l’any 2021

L’evolució de les dades d’aplicació de l’IMV durant els dos primers anys des de l’aprovació del Real Decret-llei 20/2020, de 29 de maig, posen en evidència les dificultats que comporta el disseny del dret per a l’aplicació d’aquesta nova prestació social. La més evident és la insuficient cobertura de les persones més vulnerables, ja que el Ministerio de Inclusión està denegant 2 de cada 3 sol·licituds (per ser exactes, el 67,2% del total d’expedients vàlids, segons dades fetes públiques l’1 d’octubre).

Sobre els motius de les denegacions, el Palau de la Moncloa va fer pública una nota de premsa el 17 de maig del 2021, en la qual es deia:

En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.”

A la nota de premsa anterior, la del 18 de març del 2021, ja s’havia donat la mateixa explicació literal sobre les causes de les denegacions de sol·licituds: la majoria per no complir el criteri de vulnerabilitat i un 10% per no acreditar la unitat de convivència.

Uns mesos abans, la nota de premsa del 16 de desembre del 2020 encara era més escueta en relació amb les causes de les denegacions de sol·licituds de l’IMV:

“Aproximadamente el 50% de las solicitudes tramitadas han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio.”

Més recentment, a la nota de premsa de l’1 d’octubre de 2021 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, amb dades acumulades fins al mes de setembre del 2021, el motiu de denegació més freqüent de les 888.000 expedients denegats va ser el superar els llindars de renda i patrimoni, i per primera vegada des del començament de l’aplicació del RDL es quantifica en més del 60%  aquest motiu de denegació:

“Hasta el pasado 13 de septiembre, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, el 94% de las válidas recibidas.

De ellas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000, denegadas, la mayor parte de ellas (más del 60%) por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa”.

D’entrada, sobta moltíssim l’elevat nombre de sol·licituds denegades fins al mes de setembre del 2021 (888.458 sol·licituds denegades a tot l’Estat, quasi tres vegades més de les 336.933 aprovades i el 67,2% de tots els expedients vàlids). A Catalunya es van denegar 107.108 sol·licituds (el 71,4% dels expedients vàlids), quatre vegades més de les 28.285 aprovades.

Per una altra banda, el Ministerio de Inclusión només ha fet públiques dues causes d’aquestes denegacions massives: més del 60% de les denegades “superen els llindars de renda i patrimoni establerts a la normativa” i un 10% “no han acreditat la unitat de convivència”. Fins fa poc, no es coneixia què havia passat amb el 30% restant.

A banda de les denegacions per incomplir els requisits fixats a la llei, hi ha 130.748 sol·licituds (el 9% de totes les sol·licituds presentades) que no han estat validades d’inici (i per tant, no s’ha iniciat ni tan sols la tramitació de l’expedient) perquè l’interessat ha presentat dues instàncies.

En la darrera nota de premsa del 16 de desembre del 2021, publicada amb ocasió de l’aprovació de la llei de l’IMV al Congrés dels Diputats, el Ministerio de Inclusión valorava el volum de sol·licituds vàlides, de les prestacions i dels beneficiaris a data desembre del 2021, però sense mencionar ni les dades ni tampoc els percentatges de les causes de denegació dels expedients d’IMV:

“Hasta ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes, de las que casi 1,4 millones son solicitudes válidas. Actualmente, se han tramitado más del 97%. En total, se han aprobado 362.000 prestaciones, con 824.000 beneficiarios. La prestación ha tenido un gran impacto en la reducción de la pobreza infantil, ya que casi el 40% de los beneficiarios son menores.”

En conclusió, per les notes de premsa ministerials sabem que fins al mes de desembre del 2021, s’havien rebut 1.525.247 sol·licituds a tot l’Estat i que, d’elles, s’havien aprovat 362.017 (només 25.084 més que al setembre del 2021), amb un total de 824.441 persones beneficiades (25.238 més que al setembre), però s’ha amagat el fracàs de la llei en ocultar, volgudament, les dades corresponents a les sol·licituds denegades i als motius de les denegacions. Només amb aquesta darrera informació es poden valorar les dificultats perquè la prestació arribi a totes les persones vulnerables.

Doncs bé, aquesta opacitat ministerial a l’hora d’interpretar la transparència amb què han d’actuar les administracions públiques, en relació a la publicació molt parcial i esbiaixada de les dades de l’aplicació de l’IMV, contrasta amb el contingut de l’informe que ha elaborat la fundació Civio sobre les causes de les denegacions de les sol·licituds presentades al llarg del 2021, que són molt diferents de les que fins ara ha fet públiques el Ministerio de Inclusión a les seves notes de premsa.

Tanmateix, la fundació Civio va sol·licitar, a través del Portal de Transparència, informació desglossada de les sol·licituds de l’IMV i del seu resultat, així com de les reclamacions administratives i judicials. I aquest 7 de febrer del 2022 l’esmentada fundació Civio ha publicat un article molt interessant a la secció “El BOE nuestro de cada día” de la seva web, amb el títol “Documentación errónea o incompleta y niveles de renta, los principales motivos de denegación del Ingreso Mínimo Vital”.

Aprofito en la meva nota d’avui les dades que Civio ha rebut del Ministeri sobre la distribució per motius de denegació de les sol·licituds durant l’any 2021, per analitzar la situació de la complexa aplicació del dret a l’IMV i intentaré relacionar les causes de les denegacions amb els errors del disseny de la llei, pel que fa als requisits exigits, la complexitat de la unitat de convivència, l’excés manifest de documentació i burocràcia en el procediment i la il·legalitat d’excloure inicialment les sol·licituds duplicades, sense donar oportunitat a l’interessat de corregir el seu error.

Segons les dades publicades per Civio, recullo al següent quadre les causes de denegació de sol·licituds IMV a Catalunya i a Espanya:

CAUSAS DENEGACIÓN DE SOLICITUDES IMVESPAÑA%CATALUÑA%
PERTENECER A OTRA UC / DISTINTA UC A LA SOLICITADA195.77729,813.28021,3
SUPERAR INGRESO O PATRIMONIO O SER ADMINISTRADOR SOCIEDAD178.62627,218.60229,8
FALTA DE DOCUMENTACIÓN, FIRMA Y/O DUPLICIDAD123.24618,815.56424,9
UC INFERIOR A 1/3 AÑOS63.3379,65.5308,9
INCUMPLIMIENTO DE PERMISO DE RESIDENCIA O TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESPAÑA (1 año)32.8835,03.8366,1
FALTA DE 1 AÑO DE COTIZACIÓN22.1123,41.7202,8
INCUMPLIMIENTO DEMANDA DE EMPLEO10.8641,79691,6
FALTA DE VINCULO HASTA 2º GRADO9.5761,57921,3
INCUMPLIMIENTO DE LA EDAD REQUERIDA7.3771,11.0481,7
OTRAS (IMV)13.4162,01.1291,8
TOTAL CAUSAS DE DENEGACIÓN657.214100,062.470100,0

Podem extreure les següents conclusions de l’anàlisi d’aquestes dades:

1) No es confirmen les afirmacions reiterades del Ministeri en el sentit que la primera causa de denegacions digui el fet de “superar els llindars de renda i patrimoni”. Segons les dades facilitades pel propi Ministerio de Inclusión a Civio aquesta causa és, de fet, la segona, i amb un percentatge del 27,2% del total de denegacions molt allunyat del “més del 60%” facilitat pel Ministerio.

2) La primera causa, doncs, i amb un 29,8% del total de denegacions, és “pertànyer a una altra unitat de convivència o diferent unitat de convivència a la sol·licitada”. Si a aquesta causa li afegim una altra, que també hi està relacionada, “unitat de convivència inferior a 1/3 anys”, i que afecta el 9,6% de totes les denegacions, resulta que la unitat de convivència és la causant del 39,4% del total de denegacions.

Això explica molt bé les dificultats en aplicar el concepte “unitat de convivència” de la llei de l’IMV, que ha estat reiteradament modificat al llarg del primer any de l’aplicació del RDL 20/2020 i al text definitiu de la llei. Ens trobem davant un concepte molt complex i difús que presenta problemes d’interpretació i que, per tant, està provocant que un 40% de les denegacions estiguin relacionades amb ell.

3) Les cinc primeres causes de denegacions sumen més del 90% de totes elles, tant al total estatal (quasi 600.000 persones excloses del dret, el 90,4%) com a Catalunya (56.812 persones excloses del dret, el 90,9%) i, per tant, podem concloure que per reduir substancialment el nombre tan elevat de sol·licituds denegades fins ara, caldria modificar a la llei aquells requisits per accedir al dret subjectiu, que estan relacionats directament amb les primeres causes de denegació.

M’estic referint, en concret, a les següents propostes de modificació de la llei de l’IMV:

 • Cal suprimir la unitat de convivència, atribuint el dret a cada una de les persones vulnerables, visquin o no en un entorn familiar. És del tot excessiu que la dificultat per a acreditar tots els requisits legals de pertinença a una unitat de convivència pugui provocar el 40% de les exclusions del dret;
 • Cal pujar els llindars de renda per sobre del 50% de la mediana d’ingressos tal com preveu la jurisprudència social de la UE (ara els llindars de l’IMV no arriben ni al 40% de la pobresa severa);
 • Cal flexibilitzar la justificació documental dels requisits i aplicar les previsions vigents de la llei de procediment administratiu que eximeix de presentar documentació que ja està a mans de les administracions públiques.
 • No és acceptable que s’estiguin rebutjant els expedients duplicats, quan la pròpia llei de l’IMV no ho preveu, ni tampoc cap altra norma administrativa vigent. Ni tampoc ho és que un 18,8% de les denegacions estiguin motivades per rigideses burocràtiques trasnotxades, com ara la impossibilitat de justificar documentalment els requisits, manca de signatura i/o duplicitat.
 • Finalment, també cal suprimir el requisit de permís de residència o temps mínim de permanència a Espanya, quan la pròpia administració està posant tantes traves en la concessió d’aquests permisos, impedint de fet la legalització de milers d’immigrants que no tenen papers i que no poden accedir a l’IMV.
Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Fort  impacte de la crisi social de la pandèmia sobre el creixement de les prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) el 2020 i el 2021

Crist sense sostre. Hospital de Campanya (Santa Anna, Barcelona)

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya va publicar fa pocs dies dos informes sobre les dades de l’evolució de la renda Garantia de Ciutadania fins al 31 de desembre de 2021:

“Renda Garantida de Ciutadania. Principals dades d’implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. Gener-Desembre 2021”

“Renda Garantida de Ciutadania. Evolució històrica de la Renda Garantida de Ciutadania (2017-2021)”

A partir d’aquests dos documents i dels informes dels anys anteriors es pot deduir la incidència que ha tingut la crisi social del Covid sobre l’increment de les prestacions de RGC els anys 2020 i 2021:

1. Sol·licituds registrades

1) El nombre de noves sol·licituds registrades d’RGC es va doblar l’any 2020, en relació amb l’any 2019: 57.130 sol·licituds noves d’RGC l’any 2020, 27.447 l’any 2019 (un 208,1% d’increment).

2) L’any 2021 es van registrat 53.217 noves sol·licituds, una xifra molt semblant a l’increment del 2020, i que suposava un increment del 32% més de sol·licituds que el total d’acumulades fins a l’any anterior.

Al següent quadre es pot analitzar l’evolució del total de sol·licituds acumulades entre el 2017 i el 2021, els increments de sol·licituds registrades anualment i els percentatges de creixement de les sol·licituds:

Sol·licituds registrades20172018201920202021
Acumulades30.91781.648109.095166.225219.442
Increments anuals30.91750.73127.44757.13053.217
% increment anual / acumulades any anterior 164,133,652,432,0
% increment anual / increment any anterior 164,154,1208,193,2

2. Sol·licituds aprovades

Si ens fixem, a continuació, en l’evolució del nombre de sol·licituds RGC aprovades aquests dos darrers anys 2020 i 2021, podem comprovar que l’increment de les sol·licituds aprovades és superior al de sol·licituds:

1) L’any 2020 es van aprovar un total de 12.579 sol·licituds RGC, xifra que és quasi tres vegades més que l’aprovada l’any 2019 (un 286,8%).

2) L’any 2021 la xifra de sol·licituds aprovades va ser de 9.974 sol·licituds, una mica inferior a la del 2020, però més del doble que la de 2019:

Sol·licituds aprovades20172018201920202021
Acumulades71.12575.45379.83992.418102.392
Increments anuals 4.3284.38612.5799.974
% increment anual / acumulades any anterior 6,15,815,810,8
% increment anual / increment any anterior 6,1101,3286,879,3

3. Sol·licituds no-aprovades (denegades, pendents i desistiments)

Els informes del Departament de Drets Socials no faciliten les xifres concretes de les sol·licituds denegades (de les quals només es determinen els percentatges dels diferents motius d’incompliment, però no les dades totals) ni tampoc de les sol·licituds pendents de resolució. Per això, m’he de limitar a calcular les sol·licituds no- aprovades (que inclouen les denegades, les pendents i els desistiments).

De l’anàlisi del següent quadre es pot deduir el següent:

1) La xifra de les sol·licituds no-aprovades es va incrementar en un percentatge semblant (quasi el doble, el 193,2% en relació amb l’any 2019) que el creixement de sol·licituds: es van denegar o no concedir 44.551 noves sol·licituds, en front de els 23.061 de l’any anterior.

2) El total de sol·licituds no-aprovades l’any 2021 (43.243 sol·licituds) és quasi el mateix que l’any 2020.

3) És difícil de justificar l’elevat nombre de sol·licituds no-aprovades (117.050 acumulades des de l’any 2017) en comparació amb les sol·licituds aprovades (102.392 acumulades des del 2017): s’han aprovat el 46,7% del total de sol·licituds registrades i no han estat aprovades el 53,3% del total de sol·licituds. Tot això, malgrat que l’any 2017 es van incorporar a la RGC directament, d’ofici per l’administració pública, unes 70.000 persones, sense aplicar els criteris nous de la llei.

Sol·licituds no-aprovades20172018201920202021
Acumulades 6.19529.25673.807117.050
Increments anuals 6.19523.06144.55143.243
% increment anual / acumulades any anterior  372,3152,358,6
% increment anual / increment any anterior  372,3193,297,1

4. Total de beneficiaris de la RGC

Si, finalment, ens fixem en el nombre total de beneficiaris acumulats des de l’aprovació de la llei el 22017 i distribuïts pels diferents increments anuals, es pot subratllar el següent:

1) L’any 2020, com a conseqüència de la pandèmia i la conseqüent crisi social i econòmica, el total de nous beneficiaris (26.717 persones) va multiplicar quasi per cinc (en concret, un 484,1% més) el nombre de nous beneficiaris de l’any 2019 (que eren 5.519 persones).

Tanmateix, aquest 2020 va suposar un increment del 21,6% de beneficiaris en relació al total de l’any anterior, a diferència del 2019, quan aquest increment de nous beneficiaris va ser només del 4,7% en relació amb el 2018

2) L’any 2021 també es va incrementar quasi quatre vegades (un 372,7% més) el nombre de persones beneficiàries en relació amb el 2019.

Totals beneficiaris20172018201920202021
Anuals acumulats107.000117.992123.511150.228170.798
Increments anuals107.00010.9925.51926.71720.570
% increment anual / acumulades any anterior 10,34,721,613,7
% increment anual / increment any anterior 10,350,2484,177,0

5. Comparativa de les sol·licituds aprovades i no-aprovades

Els dos darrers quadres ens serveixen per analitzar el diferent impacte que tenen les sol·licituds aprovades i les no aprovades, en una doble perspectiva: en relació amb el total de sol·licituds acumulades des de l’aprovació de la llei i també en relació amb els totals anuals de noves sol·licituds registrades.

1) Com ja he comentat abans, la proporció entre els totals de sol·licituds aprovades i no-aprovades, acumulades durant el període 2017-2021, és d’una lleugera avantatja de les no-aprovades: un 53,3%  no-aprovades del total d’acumulades fins al 2021 en front del 46,7% d’aprovades.

2) Des de la segona perspectiva, la dels totals anuals sense acumular, la proporció entre aprovades i no aprovades cada any és molt desequilibrada, tant abans com després de l’esclat de la crisi sanitària:

 • (2019): aprovades, 16% – no-aprovades, 84%
 • (2020): aprovades, 22% – no-aprovades, 78%
 • (2021): aprovades, 18,7% – no-aprovades, 81,3%

És a dir, l’any 2021 de cada 5 sol·licituds, només es va aprovar 1 i van ser rebutjades les altres 4.

3) L’explicació d’aquesta diferència tan gran entre les dues perspectives és senzilla: en la perspectiva de sol·licituds acumulades el percentatge de les aprovades queda distorsionat perquè l’any de l’aprovació de la llei es van incorporar directament a la RGC, d’ofici per l’administració, unes 70.000 persones de col·lectius procedents d’altres situacions (rendes mínimes, jubilacions…) sense sol·licituds dels interessats i per tant no es va denegar cap sol·licitud.

Aquest primer col·lectiu d’entrar a la RGC ho va fer sense passar pels filtres dels criteris selectius que determina la llei de la RGC i representa quasi el terç de totes les sol·licituds registrades. En canvi, les noves sol·licituds que són aprovades cada any en aplicació dels criteris de la llei representen un percentatge molt més baix que el de les sol·licituds no-aprovades (en una proporció d’1 a 4).

Sol·licituds acumulades20172018201920202021
Totals anuals30.91781.648109.095166.225219.442
Aprovades71.12575.45379.83992.418102.392
No-aprovades 6.19529.25673.807117.050
% aprovades / totals 92,473,255,646,7
% no-aprovades / totals 7,626,844,453,3
Aprovades i no-aprovades anuals20172018201920202021
Increment anual de registrades  27.44757.13053.217
Aprovades  4.38612.5799.974
No-aprovades  23.06144.55143.243
% aprovades / increment anual  16,022,018,7
% no-aprovades / increment anual  84,078,081,3

6. Conclusions

1) El nombre de noves sol·licituds registrades d’RGC es va doblar l’any 2020, en relació amb l’any 2019.

2) L’any 2021 es van registrat 53.217 noves sol·licituds, una xifra molt semblant a l’increment del 2020, i que suposava un increment del 32% més de sol·licituds que el total d’acumulades fins a l’any anterior.

3)  L’any 2020 es van aprovar un total de 12.579 sol·licituds RGC, xifra que és quasi tres vegades més que l’aprovada l’any 2019 (un 286,8%).

4) L’any 2021 la xifra de sol·licituds aprovades va ser de 9.974 sol·licituds, una mica inferior a la del 2020, però més del doble que la de 2019.

5) La xifra de les sol·licituds no-aprovades es va incrementar en un percentatge semblant (quasi el doble, el 193,2% en relació amb l’any 2019) que el creixement de sol·licituds.  El total de sol·licituds no-aprovades l’any 2021 (43.243 sol·licituds) és quasi el mateix que l’any 2020.

6) L’any 2020, com a conseqüència de la pandèmia i la conseqüent crisi social i econòmica, el total de nous beneficiaris (26.717 persones) va multiplicar quasi per cinc (en concret, un 484,1% més) el nombre de nous beneficiaris de l’any 2019 (que eren 5.519 persones).

7) L’any 2021 també es va incrementar quasi quatre vegades (un 372,7% més) el nombre de persones beneficiàries en relació amb el 2019.

8) La proporció entre sol·licituds aprovades i no aprovades cada any és molt desequilibrada, tant abans com després de l’esclat de la crisi sanitària:

 • (2019): aprovades, 16% – no-aprovades, 84%
 • (2020): aprovades, 22% – no-aprovades, 78%
 • (2021): aprovades, 18,7% – no-aprovades, 81,3%

És a dir, l’any 2021 de cada 5 sol·licituds registrades, només es va aprovar 1 i van ser rebutjades les altres 4.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE del 21-12-2021) (7)

CAPÍTULO III

Acció protectora

Regulació dels efectes econòmics del dret a la prestació de l’IMV

7. L’acreditació dels requisits, l’obligació de comunicar a l’entitat gestora de la prestació, la cessió de dades (art. 21, 22 i 23)

7.1 Acreditació dels requisits

Artículo 21. Acreditación de los requisitos.

1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles y mediante el documento nacional de identidad de su país de origen o procedencia, o de la tarjeta de identificación de extranjero, o el pasaporte, en el caso de ciudadanos extranjeros.

Asimismo, se debe aportar el número personal de identificación (NIE) si no constara en los documentos presentados para acreditar la identidad o la residencia legal en España.

2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como sus hijos, podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por colaboración con las autoridades policiales o judiciales, o expedida por la Secretaría de Estado de Migraciones en atención a la situación personal de la víctima.

Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la autoridad que sea competente para otorgar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en tanto se resuelve sobre esta última autorización.

3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.

4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos.

No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6 o de que el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte.

A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación.

El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial, o mediante documento público.

No estar unido a otra persona por vínculo matrimonial o pareja de hecho, se acreditará por declaración jurada o afirmación solemne del propio sujeto que constará en la propia solicitud de la prestación, en cuyo modelo normalizado se incluirá la advertencia sobre la responsabilidad penal en que puede incurrir en caso de falsedad. Dicha declaración jurada o afirmación solemne no impedirá que la entidad gestora requiera acreditación adicional en caso de duda fundada.

5. La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores, durante al menos dos años conforme lo previsto en el artículo 10.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.

Se considera persona sin hogar aquella que carece de techo y reside habitualmente en el municipio y se acreditará mediante el empadronamiento en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

6. La condición de víctima de violencia de género se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La condición de víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual se acreditará a través de un informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales, así como por cualquier otro medio de acreditación que se determine reglamentariamente.

La condición de persona de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores se acreditará mediante el certificado expedido por la entidad que haya ostentado la acogida o tutela de la Comunidad Autónoma correspondiente.

La condición de discapacidad igual o superior al 65 % se acreditará con certificado del órgano competente de las comunidades autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla.

7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

Antes del inicio de cada año, las citadas administraciones informarán a la entidad gestora de que información sobre ingresos y patrimonios disponen. Cualquier variación a lo largo del año será comunicada tan pronto como se produzca.

En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, conforme al artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesión de datos tributarios legalmente prevista con ocasión de la colaboración en el descubrimiento de fraudes en la obtención y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social de apartado 1.c) del citado artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

8. En ningún caso será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:

a) A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

b) El carácter temporal de la prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, de la que sea usuario el solicitante de la prestación de ingreso mínimo vital.

c) El domicilio real de la persona que alegara no vivir en el que consta en el empadronamiento.

d) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, cuando en el mismo domicilio, además de los solicitantes del ingreso mínimo vital unidos por dichos vínculos, se encuentren empadronadas otras personas con las que se alegue no tener lazos de parentesco, de consanguinidad o de afinidad, ni haber constituido una pareja de hecho.

e) La inexistencia de los vínculos previstos en el artículo 6.1, entre todos o parte de los convivientes cuando uno de ellos solicitare el ingreso mínimo vitral al amparo de lo dispuesto en artículo 9.

f) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10, relativos, respectivamente, a la acreditación de haber vivido de forma independiente en España y a la acreditación de formar parte de una unidad de convivencia durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.

10. En todo caso, se requerirá certificado expedido por los servicios sociales competentes para acreditar el riesgo de exclusión social en los supuestos del artículo 9.

D’aquest llarguíssim precepte 21, sobre l’acreditació dels requisits exigits per a l’exercici del dret a la prestació, analitzaré, un a un, els diferents requisits i les variades formes d’acreditació que preveu la llei.

De fet, aquest art. 21 s’ha d’analitzar conjuntament amb l’art. 29, que regula la supervisió del compliment de requisits per part de l’INSS, així com també amb l’art. 10, sobre els requisits d’accés.

7.1.1. Acreditació de la identitat

Art. 21.1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles y mediante el documento nacional de identidad de su país de origen o procedencia, o de la tarjeta de identificación de extranjero, o el pasaporte, en el caso de ciudadanos extranjeros.

Asimismo, se debe aportar el número personal de identificación (NIE) si no constara en los documentos presentados para acreditar la identidad o la residencia legal en España.

D’entrada, l’art. 10, que és el precepte específic de tots els requisits d’accés a la prestació, no inclou cap requisit d’identitat, que segons l’art. 21 i 29, s’ha d’acreditar i supervisar.

Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

Aquests “requisits relatius a la identitat” del sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència estan implícits en tots els altres requisits, en la mesura què es refereixen a una persona que s’ha d’identificar de la manera legalment prevista (document nacional d’identitat o equivalent).

7.1.2. Acreditació de la residència legal a Espanya

Aquest requisit s’ha exigit a l’art. 10.1.a) com a “tenir residència legal i efectiva a Espanya i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant al menys l’any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud”.

El termini previ d’un any no s’exigeix a les persones víctimes de tracta d’éssers humans i d’explotació sexual, així com tampoc a les dones víctimes de violència de gènere, que són les mateixes a les quals l’art. 21.2 fixa una acreditació de la residència legal mitjançant “l’autorització provisional de residència”, en lloc de “la inscripció en el registre central d’estrangers” en el cas de nacionals de la UE o “l’autorització de residència”, en el cas d’estrangers d’altra nacionalitat.

Art. 21.2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como sus hijos, podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por colaboración con las autoridades policiales o judiciales, o expedida por la Secretaría de Estado de Migraciones en atención a la situación personal de la víctima.

Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la autoridad que sea competente para otorgar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en tanto se resuelve sobre esta última autorización.

L’acreditació de la residència legal de las persones sense llar es farà mitjançant un certificat dels serveis socials, d’acord amb l’apartat 9.a) d’aquest mateix art. 21:

Art. 21.9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:

a) A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

L’empadronament en un domicili fictici ja s’havia esmentat a l’art. 6.1 i es farà menció, també, a l’art. 28.3:

Art. 6.1. (…) Cuando en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las personas figuren empadronadas en establecimientos colectivos, o por carecer de techo y residir habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será de aplicación lo establecido en el artículo 8.

Art. 28.3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.

La residència legal va lligada a un domicili (que és el requisit següent) tal com es dedueix, amb claredat, de l’art. 29.1:

Art. 29.1. (…) residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, (…)

7.1.3. Acreditació del domicili a Espanya

Fins a aquest art. 21 no s’ha dit clarament que un dels requisits és tenir el domicili a Espanya, el qual s’ha d’entendre implícit en el requisit de residència legal i efectiva a Espanya, que requereix, normalment, tenir un domicili fix:

Art. 21.3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.

Els certificats d’empadronament estan regulats pel Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals:

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales

Art. 53.1. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.

Art. 54.1. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

3. La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida.

Art. 55.1. Son vecinos del municipio las personas que residiendo habitualmente en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 54.1 de este Reglamento, se encuentran inscritos en el padrón municipal.

La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de su inscripción en el padrón.

Tant els ajuntaments com les entitats del Tercer Sector d’Acció Social tenen l’obligació de comunicar els canvis que es produeixin al padró, d’acord amb l’art. 37 i la DT 7.1:

Artículo 37. Obligación del Ayuntamiento de comunicar los cambios en el Padrón.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la modificación o, en su caso, baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.

DT 7.1. (…) Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o centros, están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier modificación que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.

7.1.4. Acreditació de la unitat de convivència i de l’existència de parella de fet

7.1.4.1. L’acreditació de l’existència de la unitat de convivència es farà mitjançant algun dels següents documents, segons preveu l’art. 21.4:

a) Llibre de família,

b) Certificat del registre civil i

c) Dades dels padrons municipals.

L’INSS accedirà a la base de dades de padrons municipals per tal que confirmar els requisits exigits, i en cas que no coincideixin les dades, se sol·licitarà el certificat d’empadronament, històric i col·lectiu dels membres de la unitat de convivència. Aquesta informació servirà per acreditar l’existència de la unitat de convivència o que el sol·licitant viu sol o comparteix domicili amb una unitat de convivència de la qual no forma part.

7.1.4.2. L’acreditació de l’existència de la parella de fet es farà mitjançant certificació de la inscripció en un registre específic autonòmic o municipal (art. 21.4).

7.1.4.3. L’acreditació de l’inici dels tràmits de separació o divorci, o la seva existència, es farà mitjançant la presentació de la demanda o resolució judicial, o document públic (art. 21.4).

7.1.4.4. L’acreditació de no estar unit a una altra persona per vincle matrimonial o parella de fet es farà mitjançant declaració jurada o afirmació solemne en la pròpia sol·licitud (art. 21.4).

7.1.5. Acreditació d’haver viscut de forma independent i de la situació de les persones sense llar

7.1.5.1. L’acreditació d’haver viscut de forma independent, durant almenys dos anys, es farà mitjançant les dades facilitades per l’INE o, si escau, el certificat d’empadronament històric i col·lectiu de totes les persones empadronades al domicili (art. 21.5).

7.1.5.2. L’acreditació de les persones sense llar es farà mitjançant l’empadronament en un domicili fictici (art. 21.5).

Aquesta acreditació de la residència habitual de les persones sense llar prevista en aquest art. 21.5 s’ha de posar en relació amb les previsions de l’apartat 9 d’aquest mateix art. 21:

Art. 21.9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:

a) A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

D’acord amb la disposició transitòria setena, apartat 1, les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social podran, també, certificar excepcionalment la residència de les persones sense llar:

DT 7.1. (…) De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado para la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 21.9 y 10.

La definició de las persones sense llar d’aquest art. 21.5 és la mateixa que la de l’art. 6.1:

Art. 6.1. (…) las personas (… que) por carecer de techo y residir habitualmente en un municipio, figuren empadronadas en un domicilio ficticio, será de aplicación lo establecido en el artículo 8.

7.1.6. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o de tracta d’éssers humans i d’explotació sexual

7.1.6.1 L’acreditació de la condició de víctima de violència de gènere es farà per qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere (art. 21.6):

Art. 23. Acreditación de las situaciones de violencia de género.

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñaran, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.

7.1.6.2 L’acreditació de la condició de víctima de tracta d’éssers humans i d’explotació sexual es farà mitjançant un informe dels serveis públics encarregats de l’atenció integral a aquestes víctimes o pels serveis socials, o per qualsevol altre mitjà reglamentari (art. 21.6).

7.1.6.3 L’acreditació de la condició de persona d’entre 18 i 22 anys provinent de centres residencials de protecció de menors es farà mitjançant el certificat expedit per l’entitat autonòmica que l’hagi acollit o tutelat (art. 21.6).

7.1.6.4 L’acreditació de la condició de discapacitat igual o superior al 65% es farà mitjançant el certificat de l’òrgan competent autonòmic i de l’IMSERSO a Ceuta i Melilla (art. 21.6).

7.1.7. Acreditació dels requisits d’ingressos i patrimoni

L’INSS comprovarà el compliment dels requisits d’ingressos i patrimoni a partir de la informació que rebi de l’AEAT (art. 21.7).

Tanmateix, el literal d’aquest art. 21.7 no diu això, perquè hi ha un error a la redacció del precepte, amb una incoherència sintàctica (el subjecte està en plural i el verb en singular) i un ús equivocat del subjecte: “Los requisitos de ingresos y patrimonio… se realizará por la entidad gestora…” no té sentit perquè els requisits no poden realitzar-se, sembla que el legislador hagi volgut dir: “La acreditación de los requisitos se realizará por la entidad gestora”, tal com apareix aquest mateix verb en altres preceptes, en un context idèntic de comprovació dels requisits d’ingressos i patrimoni:

Art. 29.3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (…)

7.1.8. Fets, dades i circumstàncies que no ha d’acreditar el sol·licitant

Les dades, fets o circumstàncies que l’INSS pugui obtenir per si mateix no es podran exigir al sol·licitants (com ara, la situació del beneficiari en relació amb la Seguretat Social o la percepció d’una altra prestació pels membres de la unitat de convivència) (art. 21.8).

7.1.9. Acreditació mitjançant certificació expedida pels serveis socials

Els apartats 9 i 10 de l’art. 21 enumeren els requisits que han de ser acreditats, necessàriament, mitjançant un certificat dels serveis socials:

1) La residència efectiva a Espanya de les persones sense llar.

2) El caràcter temporal de la prestació de servei residencial.

3) El domicili real de la persona que al·legui que no viu al domicili de l’empadronament.

4) La inexistència de vincles familiars amb la resta de persones empadronades al mateix domicili, ni de parella de fet.

5) La inexistència de vincles familiars amb altres persones empadronades al mateix domicili, quan una sol·licita l’IMV per trobar-se en risc d’exclusió.

6) Haver viscut de forma independent a Espanya i formar part d’una unitat de convivència durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.

7) En tot cas, el risc d’exclusió social.

A més, l’article 22 regula l’obligació dels serveis socials de comunicar, anualment, a l’entitat gestora el manteniment o modificació dels certificats dels paràgrafs d) i e) de l’art. 21.9, així com del certificat d’exclusió social previst a l’art. 21.10.

Els models dels certificats seran publicats al BOE per la Direcció General de l’INSS, d’acord amb la DA 6:

Disposición adicional sexta. Habilitación a la persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad social.

Por resolución de la persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se aprobarán los modelos normalizados que deberán cumplimentar, en todo caso, los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social a que se refiere la disposición transitoria séptima, para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 9 y 10 del artículo 21 de la presente Ley.

L’apartat 1 de la DT 1 atribueix a les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social la capacitat excepcional, durant els primers cinc anys de l’entrada en vigor del RDL 30/2020, de 29 de setembre, d’emetre certificat de l’acreditació de les circumstàncies previstes a l’art. 21.9 i 10:

DT 7.1. De forma excepcional, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, debidamente inscritas en el registro que a tal efecto se crea, podrán emitir certificado para la acreditación de las circunstancias previstas en el artículo 21.9 y 10.

Los certificados expedidos por los mediadores sociales del ingreso mínimo vital deberán ser firmados por una o un trabajador social perteneciente a la entidad, debidamente colegiado. En dicho certificado se hará constar su número de colegiado.

Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 21.10. Esta falta de comunicación, en el plazo establecido, dará lugar a la suspensión del abono de la prestación.

La entidad gestora, en los términos previstos en el artículo 23.4 podrá comunicar a los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, las resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital para la realización de aquellas actividades que tengan encomendadas, en el marco de la colaboración y cooperación que en la gestión y control del ingreso mínimo vital corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o centros, están obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier modificación que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan.

7.2. Cessió de dades i deure de confidencialitat de les mateixes

Artículo 23. Cesión de datos y confidencialidad de los mismos.

1. En el suministro de información en relación con los datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración de la Seguridad Social para la gestión de esta prestación, será de aplicación lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El suministro de información no requerirá el consentimiento previo del interesado, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuación referente al ingreso mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los términos establecidos en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

3. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes para la gestión de la prestación y estará obligada a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.

4. Las resoluciones de las prestaciones de ingreso mínimo vital se comunicarán por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin necesidad del consentimiento previo del titular de los datos personales, a las comunidades autónomas y entidades locales a través de la adhesión a los procedimientos informáticos con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar la información estrictamente necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones competencia de dichas administraciones. La información facilitada no podrá ser utilizada con ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento del interesado. Todo ello en aplicación de los artículos 5.1.b) y c) y 6 del Reglamento (UE) nº 2016/679 y del artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se comunicarán las resoluciones de las prestaciones del ingreso mínimo vital a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y, en su caso, a las corporaciones locales, para la realización de aquellas actividades que, en el marco de la colaboración y cooperación, deban realizar dichas administraciones, en materia de gestión y control del ingreso mínimo vital que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Asimismo, en las condiciones establecidas en el primer párrafo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá comunicar de forma telemática, sin el consentimiento previo del titular de los datos personales, la información que resulte necesaria sobre el ingreso mínimo vital a las instituciones y organismos públicos que lo soliciten para que puedan realizar, dentro del ámbito de sus competencias, actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital.

5. La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social podrá comunicar a las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social y agentes sociales con los que suscriba acuerdos o convenios para la realización de actuaciones en el marco de las estrategias de inclusión de las personas beneficiarias, de forma telemática y sin el consentimiento previo del titular de los datos personales, la información de contacto de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital candidatas a participar en la actuación, por ser un tratamiento de datos de los referidos en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Asimismo, las administraciones públicas, entidades del tercer sector de acción social y agentes sociales con las que la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social suscriba acuerdos o convenios para el desarrollo y evaluación de estrategias de inclusión, podrán suministrar los datos necesarios de los participantes en las estrategias de inclusión para el diseño, seguimiento y la evaluación de las actuaciones, sin que requiera el consentimiento previo del interesado, por ser igualmente un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Para la recogida y cesión de datos especialmente protegidos y recogidos en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, será necesaria la autorización expresa e informada de la persona beneficiaria.

La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social garantizará, mediante la puesta en marcha de un mecanismo accesible para los beneficiarios, que estos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, recogidos igualmente en la legislación, de todos aquellos datos especialmente protegidos.

7.2.1 Cessió de dades personals

Aquest art. 23 regula les garanties de confidencialitat dels procediments de cessió de dades de caràcter personal per a la gestió de la prestació, determinant en quines ocasions cal el consentiment previ del titular de les dades personals:

a) Cal “l’autorització expressa i informada de la persona beneficiària” per a la recollida i cessió de dades espacialment protegides (art. 23.5).

En altres preceptes de la llei, també es preveu el consentiment de les persones interessades en la sol·licitud inicial del procediment:

Art. 21.7. (…) En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los órganos competentes de las comunidades autónomas, (…)

Quan no hi ha sol·licitud de l’interessat, perquè la Comunitat Autònoma remet les dades necessàries per a la instrucció de l’expedient, cal que l’interessat doni el seu consentiment a la cessió de dades des de l’administració autonòmica a l’INSS:

Art. 32.2. Las Comunidades Autónomas podrán remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este podrá reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a las personas interesadas que otorguen su consentimiento a la Comunidad Autónoma de su domicilio para que, con dicha finalidad y a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, remita los datos necesarios para la identificación de dichas personas y la instrucción del procedimiento, así como un certificado emitido por la propia Comunidad Autónoma que será suficiente para que la entidad gestora considere solicitadas las prestaciones por las personas interesadas en la fecha de su recepción por la entidad gestora.

b) No cal, en canvi, “el consentiment previ de l’interessat” en les següents cessions de dades de caràcter personal:

1- El subministrament d’informació en relació amb les dades de caràcter personal per a la gestió de la prestació (art. 23.1)

2- La comunicació de les resolucions de les prestacions d’IMV per l’INSS a les comunitats autònomes i entitats locals, a través de procediments informàtics, amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al reconeixement i control de les prestacions. Per a qualsevol altra finalitat, caldrà el consentiment de l’interessat (art. 23.4)

3- La comunicació de forma telemàtica per l’INSS a les institucions i organismes públics que ho sol·licitin per fer actuacions derivades de l’aplicació de l’IMV (art. 23.4)

4- La comunicació de forma telemàtica de la Secretaria General d’Objectius i Polítiques d’Inclusió i Previsió Social a les administracions públiques, entitats del tercer sector d’acció social i agents socials amb qui subscrigui acords o convenis, per a la realització d’actuacions en el marc de les estratègies d’inclusió de les persones beneficiàries (art. 23.5)

5- El subministrament per part de les administracions públiques, entitats del tercer sector d’acció social i agents socials de les dades necessàries dels participants en les estratègies d’inclusió per al disseny, seguiment i l’avaluació de les actuacions (art. 23.5)

En altres preceptes, també es preveu que no és necessari el consentiment previ dels interessats, en concret en les següents cessions de dades personals:

6- Accés per part de l’INSS als Padrons municipals per a la confirmació dels requisits exigits per a l’existència de la unitat de convivència:

Art. 21.4. (…) A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística para la confirmación de los requisitos exigidos.

(…)

A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

7- Accés als Padrons municipals per a l’acreditació d’haver viscut de forma independent:

Art. 21.5. La acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores, durante al menos dos años conforme lo previsto en el artículo 10.2, se efectuará mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.

(…)

A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

8- Accés als Padrons municipals per a l’acreditació que la unitat de convivència està constituïda únicament pels progenitors i els menors:

DA 10.4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la letra a) del apartado 2, para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística, sin necesidad de recabar el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio, en los términos previstos en el artículo 21.4 de la presente Ley.

9- Accés a la informació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària per part de l’INSS per a l’acreditació dels ingressos i patrimoni:

DA 10.5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la letra b) del apartado 2), para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en el apartado 2.a), que permitan determinar los beneficiarios con derecho al complemento de ayuda para la infancia en los términos establecidos en esta disposición adicional. Dicha información solo será utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social se realizará sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

10- Cessió per part de l’AEAT a l’INSS de la informació relativa a l’agrupació de les persones en les llars  i la relativa a ingressos i patrimoni de les unitats de convivència, per portar a terme actuacions que permetin determinar els beneficiaris amb dret a l’IMV:

DT 1.4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 2 y en la letra b) y segundo párrafo de la c) del apartado 3, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa autorización del Instituto Nacional de Estadística, cederá, sin consentimiento de los interesados, la información relativa a la agrupación de las personas en los hogares que consta en las bases de datos de población disponible que el Instituto Nacional de Estadística cede periódicamente a dicha Agencia Estatal de Administración Tributaria para fines de estudio y análisis. Dicha información solo será utilizada por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria.

5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en los apartados 2.c) y 3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en los apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso mínimo vital en los términos establecidos en esta disposición transitoria. Dicha información solo será utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

7.2.2 Deure de confidencialitat de les dades subministrades

Art. 23.2. Todas las personas y todos los organismos que intervengan en cualquier actuación referente al ingreso mínimo vital quedan obligados a la reserva de datos en los términos establecidos en el artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

3. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes para la gestión de la prestación y estará obligada a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.

5. (…) La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social garantizará, mediante la puesta en marcha de un mecanismo accesible para los beneficiarios, que estos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, recogidos igualmente en la legislación, de todos aquellos datos especialmente protegidos.

Aquestes normes reguladores del deure de confidencialitat pels responsables de les dades personals facilitades pels interessats, reprodueixen, de fet, el que ja preveu l’art. 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

Artículo 5. Deber de confidencialidad.

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

La resta de drets mencionats a l’art. 23.5 també estan regulats a la llei orgànica: dret d’accés (art. 13), de rectificació (art. 14), de supressió (art. 15), a la limitació de tractament (art. 16), a la portabilitat (art. 17) i, finalment, dret d’oposició (art. 18).

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE del 21-12-2021) (6)

CAPÍTULO III

Acció protectora

Regulació dels efectes econòmics del dret a la prestació de l’IMV

6. La suspensió i l’extinció del dret, el reintegrament de prestacions indegudament percebudes (art. 17, 18 i 19)

6.1 La suspensió del dret

Artículo 17. Suspensión del derecho.

1. El derecho al ingreso mínimo vital se suspenderá por las siguientes causas:

a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.

c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora.

En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.

d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido comunicación sobre el mantenimiento o variación de los certificados previstos en el artículo 22.

e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

f) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

2. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.

3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o extinción del derecho según proceda.

4. La prestación se devengará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

La duresa de les regles i criteris previstos a la llei per a suspendre l’efectivitat del dret –art. 17- (així com també per a la seva extinció, -art. 18-) és, des de qualsevol punt de vista, excessiva, ja que pot portar com a conseqüència immediata el reintegrament de totes les quantitats indegudament percebudes per l’interessat, a parer de l’administració gestora.

6.1.1 Causes de la suspensió del dret

Les causes que provoquen la suspensió de la prestació són les següents:

a) Pèrdua temporal d’un requisit:

La pèrdua “temporal” d’algun dels requisits “exigits per al seu reconeixement”. En cas que la pèrdua d’algun dels requisits “exigits per al manteniment de la prestació” fos “definitiva”, en lloc de suspendre (temporalment) el dret, aquest s’extingiria definitivament (d’acord amb l’art. 18.1.b).

b) Incompliment de les obligacions per al manteniment del dret

Els “requisits” són les circumstàncies o condicions necessàries per a l’exercici del dret, que han de ser previs al reconeixement del dret per part de l’administració, a diferència de les “obligacions” que són posteriors al reconeixement i que són allò que algú està obligat a fer mentre gaudeix del dret. Tanmateix, els requisits s’han de mantenir durant el gaudiment de la prestació, ja que la seva pèrdua pot comportar la suspensió o l’extinció del dret.

Així, les obligacions es converteixen, de fet, en requisits exigits per al manteniment del dret:

Art. 4.3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la prestación establecidos en el artículo 10, así como las obligaciones para el mantenimiento del derecho establecidas en el artículo 36.

El dret a l’IMV es manté només mentre es compleixin els requisits i obligacions previstes a la llei:

Art. 15.1. El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en esta Ley.

D’entrada, hi ha una obligació general de comunicar a la entitat gestora, en el termini de 30 dies, qualsevol circumstància que afecti al compliment dels requisits o de les obligacions establertes:

Art. 15.2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en esta Ley.

Aquesta mateixa obligació de comunicar qualsevol canvi que pugui afectar a la modificació, suspensió o extinció de la prestació torna a aparèixer a  l‘art. 36.1.b):

Art. 36.1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:

b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan.

L’INSS és l’únic òrgan encarregat de comprovar el compliment inicial dels requisits i obligacions i de realitzar controls periòdics per comprovar el seu manteniment:

Art. 29.1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

(…) Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

En total, són 15 les obligacions dels titulars i, en el seu cas, també dels beneficiaris de l’IMV. El detall d’aquestes obligacions es recull a l’art. 36:

1) Proporcionar la documentació e informació necessàries per acreditar els requisits (art. 36.1.a).

2) Comunicar:

a) Qualsevol canvi o situació que pugui originar la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de 30 dies (art. 36.1.b- i DT 1.10).

b) Qualsevol cavi de domicili o de situació en el padró municipal, en el termini de 30 dies (art. 36.1.c).

c) Amb caràcter previ, les sortides a l’estranger per un període superior als 90 dies l’any, i justificar l’absència del territori espanyol per causes de malaltia (art. 36.1.e).

d) La defunció del titular (art. 36.2.a).

e) Qualsevol fet que distorsioni el fi de la prestació (art. 36.2.b)

3) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament percebudes (art. 36.1.d).

4) Presentar anualment declaració de l’IRPF (art. 36.1.f- i 36.2.c).

5) Acreditar en determinats casos i dins dels 3 mesos de la notificació de la concessió, que figuren inscrits com a demandants d’ocupació (art. 36.1.g- i 36.2.e).

6) Complir:

a) Les condicions establertes per a la compatibilitat de l’IMV amb les rendes del treball o l’activitat econòmica (art. 36.1.h- i 36.2.f).

b) (els beneficiaris) les obligacions imposades al titular, si aquest no les portés a efecte (Art. 36.2d).

7) Participar, si escau, en les estratègies d’inclusió en els termes que s’estableixin (art. 36.1.i-, 36.2.g- i 38.3 i .4.f).

8) Qualsevol altra obligació que pugui establir-se reglamentàriament (art. 36.1.j- i 36.2.h).

c) Suspensió cautelar per indicis d’incompliment

Art. 17.1.c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora.

En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.

El primer paràgraf d’aquest subapartat c) de l’art. 17.1 deu pecar, almenys, d’inconstitucionalitat, ja que provoca indefensió en l’interessat (proscrita per l’art. 24.1 CE) davant la totpoderosa administració de la Seguretat Social, que basant-se només en indicis, no en fets ni en proves constatades, pot decretar la suspensió d’un dret subjectiu, com ara l’IMV.

Per una altra banda, l’art. 10.1 CE declara inviolables els drets de la persona, i en aquest precepte de la llei de l’IMV s’autoritza a l’administració a suspendre temporalment l’exercici d’un dret subjectiu reconegut per resolució administrativa, en aplicació d’una llei, basant-se només en mers indicis d’incompliment. Per suspendre un dret seria necessari esperar a què finalitzi en el procediment corresponent un període de prova que demostri que els indicis d’incompliment es poden considerar incompliments autèntics. No és, per tant, acceptable aquesta mesura encara que sigui “cautelar”.

d) Manca de comunicació sobre el manteniment o variació dels certificats dels serveis socials

Tampoc és acceptable aquest motiu per suspendre la percepció de la prestació, ja que, en aquest cas, la suspensió de dret pot originar-se, fins i tot, sense cap causa atribuïble a l’interessat, quan un mediador social de l’IMV no comuniqui cada any a l’entitat gestora el manteniment o modificació de determinats certificats:

Art. 17.1.d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido comunicación sobre el mantenimiento o variación de los certificados previstos en el artículo 22.

Una vegada reconegut el dret per resolució de l’òrgan competent, i quan aquest acte és ja ferm, no pot ésser modificat unilateralment per l’administració, “cautelarment” pel fet que un tercer diferent de l’interessat (en aquest cas, un mediador social d’IMV), no compleixi una obligació, malgrat aquesta estigui prevista a la llei. D’acceptar-se aquestes “cauteles” administratives que afecten directament l’exercici dels drets subjectius regulats per llei, l’administració està incomplint el principi de “seguretat jurídica” dels seus actes, previst a l’art. 9.3 CE.

De forma paral·lela a l’obligació dels beneficiaris de comunicar qualsevol modificació dels requisits o les obligacions, els serveis socials tenen, amb caràcter anual, l’obligació de comunicar el manteniment o modificació dels certificats corresponents:

Artículo 22. Obligación de comunicar a la entidad gestora de la prestación.

Con carácter anual, los servicios sociales comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 21.10.

Finalment, la disposició transitòria 7.1 recull les mateixes conseqüències de suspensió del dret, en cas que els mediadors socials de l’IMV no comuniquin anualment les modificacions o el manteniment dels certificats corresponents:

DT 7.1. (…) Con carácter anual, los mediadores sociales del ingreso mínimo vital, comunicarán a la entidad gestora el mantenimiento o modificación de los certificados previstos en los párrafos d) y e) del artículo 21.9, así como del certificado de exclusión social establecido en el artículo 21.10. Esta falta de comunicación, en el plazo establecido, dará lugar a la suspensión del abono de la prestación.

e) Incompliment de les condicions associades a la compatibilitat amb les rendes del treball

Art. 17.1.e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

L’obligació de complir les condicions establertes per a la compatibilitat de l’IMV amb les rendes de treball o l’activitat econòmica està també prevista als art. 36.1.h) i 36.2.f). L’art. 11.4 preveu clarament que l’incompliment d’aquestes condicions per compatibilitzar l’IMV i les rendes del treball o de l’activitat econòmica suposa la pèrdua del dret a la percepció l’exercici següent:

Art. 11.4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.

f) Qualsevol altra causa determinada reglamentàriament

Art. 17.1.f) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

Aquest subapartat és un xec en blanc al Gobierno, que podrà establir altres causes de suspensió del dret per reglament, sense cap limitació fixada per la llei. Aquest tipus de deslegalitzacions, reiteradament, han estat considerats inconstitucionals pel TC.

6.1.2 La suspensió es pot convertir en extinció del dret

La suspensió del dret durant un any provoca, a més a més, com a pena accessòria l’extinció del dret (tal com es preveu a l’art. 17.2 i que es repeteix a l’art. 18.1.f, per si no havia quedat prou clar):

Art. 17. 2. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.

Art. 18.1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes causas: (…) f) Suspensión de un año en los términos del artículo 17.2.

6.1.3 Fi de la suspensió

Art. 17.3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o extinción del derecho según proceda.

4. La prestación se devengará a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en que hubieran decaído las causas que motivaron la suspensión.

Quan desapareguin les causes que van motivar la suspensió, es reprendrà el dret a la prestació si es mantenen els requisits, ja que, en cas contrari, es declararà l’extinció o modificació.

6.1.4 Modificació, suspensió i extinció del dret són conseqüències d’un canvi de situació del beneficiari

La modificació (de la quantia), la suspensió (temporal) i l’extinció (definitiva) de la prestació van lligades entre elles al llarg de la llei, ja que es poden originar per una mateixa causa, tal com es deriva dels següents preceptes:

Artículo 36. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:

(…)

b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan.

Art. 38.3. Son infracciones graves: (…) b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.

4. Son infracciones muy graves: (…) b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.

Art. 39.5. Si dentro de las infracciones graves o muy graves, concurriese alguna de las siguientes actuaciones por parte de cualquier persona beneficiaria del ingreso mínimo vital:

(…)

b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación. (…)

La suspensió de l’IMV també va lligada a la possible percepció indeguda d’una renda mínima autonòmica, quan s’incoa el procediment especial de reintegrament de renda mínima autonòmica indegudament percebuda amb motiu del reconeixement de l’IMV, previst a la disposició addicional novena:

DA 9.3. En la resolución de reconocimiento del ingreso mínimo vital se hará constar expresamente que la persona beneficiaria es a su vez beneficiaria de renta mínima autonómica así como la suspensión del pago del ingreso mínimo vital devengado desde la fecha de efectos económicos hasta el mes en que se dicte la citada resolución en tanto se determina el importe de la renta mínima autonómica indebidamente percibida que haya de ser objeto de retención.

6.2 L’extinció del dret

Artículo 18. Extinción del derecho.

1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes causas:

a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6, podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad de convivencia. Los efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en función de sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado.

b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.

c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.

d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.

e) Renuncia del derecho.

f) Suspensión de un año en los términos del artículo 17.2.

g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

2. La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

6.2.1 Causes de l’extinció del dret

a) Defunció del titular:

Art. 18.1.a) Fallecimiento de la persona titular. No obstante, cuando se trate de unidades de convivencia, cualquier otro miembro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6, podrá presentar una nueva solicitud en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha del fallecimiento para el reconocimiento, en su caso, de un nuevo derecho a la prestación en función de la nueva composición de la unidad de convivencia. Los efectos económicos del derecho que pueda corresponder a la unidad de convivencia en función de sus nuevas circunstancias se producirán a partir del día primero del mes siguiente a la fecha del fallecimiento, siempre que se solicite dentro del plazo señalado.

Art. 6.1. (…) El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia no alterará la consideración de tal, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida, entre los supérstites, de los vínculos previstos en el apartado anterior.

Art. 36.2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:

a) Comunicar el fallecimiento del titular.

L’extinció de la prestació només pot ser motivada per la defunció del titular, no la d’altre membre de la unitat de convivència. En cas de defunció del titular, qualsevol altre membre de la unitat podrà presentar nova sol·licitud en el termini de 3 mesos.

b) Pèrdua definitiva d’un requisit:

Art. 18.1.b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.

c) Procediment sancionador:

Art. 18.1.c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.

Artículo 40. Procedimiento sancionador.

A efectos de la competencia y el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la presente norma será de aplicación lo establecido para la imposición de sanciones a los solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

En lo no previsto en esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

d) Sortida del territori nacional sense comunicació ni justificació, durant més de 90 dies:

Art. 18.1.d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.

e) Renúncia del dret

Art. 18.1.e) Renuncia del derecho.

f) Suspensió d’un any

La suspensió del dret durant un any provoca, a més a més, com a pena accessòria l’extinció del dret (tal com es preveu a l’art. 17.2 i es repeteix a l’art. 18.1.f):

Art. 18.1.f) Suspensión de un año en los términos del artículo 17.2.

Art. 17. 2. La suspensión del derecho al ingreso mínimo vital implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produzcan las causas de suspensión o a aquel en el que se tenga conocimiento por la entidad gestora competente y sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma.

Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.

g) Incompliment reiterat de les condicions associades a la compatibilitat amb les rendes del treball:

Art. 18.1.g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

Tanmateix l’art. 17.1.e) regula la suspensió del dret per un incompliment (no reiterat) d’aquestes mateixes condicions:

Art. 17.1.e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

h) Qualsevol altra causa determinada reglamentàriament

Art. 18.1.h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.

Torna a ser un xec en blanc al Gobierno, sense cap limitació legal, tal com l’art. 17.1.f) ha previst altres causes reglamentàries per a la suspensió del dret.

6.2.2 Data d’efectes de l’extinció del dret

Art. 18.1.2. La extinción del derecho a la prestación producirá efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que concurran las causas extintivas.

6.3 Comparació entre les causes de la suspensió i de l’extinció de l’IMV

Si comparem les causes que provoquen la suspensió i l’extinció de l’IMV, es pot deduir que coincideixen algunes d’elles en les dues situacions, i només es diferencien en la gradació de la gravetat de la pròpia causa.

El més preocupant és que no es mencioni, en cap d’aquests dos articles, quin és el procediment pel qual l’administració competent declarà la suspensió o l’extinció del dret, ja que tant l’una com l’altra incideixen directament en la interrupció (temporal o definitiva) d’un dret subjectiu reconegut inicialment, que no pot ser violat per l’administració, amb indefensió de l’interessat, si la suspensió o l’extinció de l’IMV es portés a efecte sense seguir un procediment regulat per la pròpia llei. Només l’apartat 18.1.c) menciona un procediment sancionador (suposo que es refereix al de l’art. 40), sense especificar en cap altre apartat quin és el procediment previst per a acreditar les causes que porten a la suspensió o extinció del dret.

Tanmateix, algunes de les causes de la suspensió i de  l’extinció coincideixen amb les infraccions previstes a l’art. 38, que donen lloc a les sancions de l’art. 39.

Analitzat tot plegat, és evident que la suspensió i l’extinció del dret són algunes de les sancions de l’art. 39 i que les causes de la suspensió i de l’extinció del dret són les infraccions regulades a l’art. 38. Per tant, per a resoldre la suspensió o l’extinció del dret s’hauria de seguir el procediment sancionador de l’art. 40, però, com he dit abans, els art. 17 i 18 només remeten al procediment sancionador en un apartat (el 18.1.c), per la qual cosa l’Administració podria interpretar que la declaració de la suspensió es pot derivar d’una simple constatació del fet causant per part de l’administració, sense incoar cap procediment que impedeixi la indefensió de l’interessat.

Les sancions derivades d’infraccions greus i molt greus (art. 39.3 i 4) coincideixen amb la situació de suspensió (temporal) i l’extinció definitiva del dret i estan definides com “la pèrdua de la prestació per un període d’entre 3 i 6 mesos”, és a dir, amb la suspensió temporal de la prestació o, fins i tot, poden provocar l’extinció definitiva del dret.

El quadre següent compara el contingut de les causes de la suspensió i l’extinció de l’IMV (art. 17 i 18):

Causes de la suspensió de l’IMV (art. 17.1 i 2)Causes de l’extinció de l’IMV (art. 18.1)
 a) Fallecimiento de la persona titular.
a) Pérdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.
b) Incumplimiento temporal por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación.c) Resolución recaída en un procedimiento sancionador, que así lo determine.
c) Cautelarmente en caso de indicios de incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, del titular o de algún miembro de su unidad de convivencia de los requisitos establecidos o las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, cuando así se resuelva por parte de la entidad gestora. 
En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado.d) Salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora durante un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año.
d) Cautelarmente, en caso de que en el plazo previsto no se hubiera recibido comunicación sobre el mantenimiento o variación de los certificados previstos en el artículo 22. 
e) Incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.g) Incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia a que se refiere el artículo 11.4, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.
 e) Renuncia del derecho.
f) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.h) Cualquier otra causa que se determine reglamentariamente.
17.2. (…) Si la suspensión se mantiene durante un año, el derecho a la prestación quedará extinguido.f) Suspensión de un año en los términos del artículo 17.2.

De la següent comparació entre les infraccions greus i molt greus (art. 38) es dedueixen les coincidències entre aquestes infraccions i les causes de la suspensió i de l’extinció de la prestació, que en general són incompliments de les obligacions dels beneficiaris (les infraccions greus i molt greus coincideixen, de fet, amb els incompliments previstos a l’art. 17.1.b- i 18.1.c):

Infraccions greus (art. 38.3)Infraccions molt greus (art. 38.4)
a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.a) No proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.
b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.
c) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.e) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.
 c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo su salida de España.
d) El incumplimiento de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se establezcan.f) El incumplimiento reiterado de la obligación de participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los términos que se establezcan.
e) El incumplimiento de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4.g) El incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad de la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4.
 d) Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos o documentos falsos.

6.4 El reintegrament de prestacions indegudament percebudes

Artículo 19. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

La entidad gestora, podrá proceder en cualquier momento a la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como a la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

En supuestos distintos a los indicados en los párrafos anteriores, la revisión en perjuicio de los beneficiarios se efectuará de conformidad con el artículo 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta.

Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda.

3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad.

6.4.1. Actuacions d’ofici en el reconeixement de l’IMV

Al llarg de la llei es faculta l’administració competent per actuar d’ofici en el procediment de reconeixement del dret. Tanmateix, cal diferenciar, entre aquestes actuacions administratives, quines són, merament, l’inici d’un procediment administratiu i quines constitueixen actes resolutoris de l’administració que modifiquen, suspenen i, fins i tot, extingeixen el dret a l’IMV:

Art. 17.3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o extinción del derecho según proceda.

Art. 19.1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá revisar de oficio, en perjuicio de los beneficiarios, los actos relativos a la prestación de ingreso mínimo vital, siempre que dicha revisión se efectúe dentro del plazo máximo de cuatro años desde que se dictó la resolución administrativa que no hubiere sido impugnada. Asimismo, en tal caso podrá de oficio declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas.

DA 10.1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reconocerá de oficio el complemento de ayuda para la infancia en los supuestos de unidades de convivencia de los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo (…)

12. (…) El Instituto Nacional de la Seguridad Social no reconocerá de oficio el complemento de apoyo para la infancia cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 4 compruebe que en el domicilio no figuran empadronadas únicamente las personas a que se refiere el apartado 2.a), y no pueda en consecuencia comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso a dicho complemento.

DT 7.4.e) La inscripción en el registro de mediadores sociales tendrá validez anual, pudiendo ser objeto de prórroga. Dicha prórroga será automática salvo que se comunique la baja en el registro, debiendo acreditar el mantenimiento los requisitos en los tres primeros meses de la prórroga, transcurrido dicho plazo, sin presentación de la documentación que acredite el mantenimiento de los requisitos, se tramitará la baja de oficio.

DT 8.2.a) Cuando en la unidad de convivencia existan menores de edad, la entidad gestora de la prestación aplicará de oficio lo establecido en esta ley en relación con el complemento de ayuda a la infancia, (…)

A més del reconeixement d’ofici dels complements d’ajut a la infància i la baixa automàtica del registre de mediadors social, el procediment de l’IMV només preveu tres intervencions d’ofici:

a) Reiniciar d’ofici l’efectivitat del dret, després d’un període de suspensió, una vegada desapareguin les causes de la suspensió;

b) Revisar d’ofici, dins el termini de 4 anys des del reconeixement del dret, qualsevol acte relacionat amb l’IMV, en perjudici dels interessats, i, finalment,

c) Declarar i exigir d’ofici la devolució de les prestacions indegudament percebudes.

La revisió d’ofici de la lletra b), que correspon a l’art. 19.1, que és el que estic comentant, s’ha de limitar als errors materials, de fet i aritmètics de la pròpia resolució administrativa, tal com especifica aquest mateix precepte, i tal com analitzo a continuació en el següent apartat, ja que no seria acceptable que l’administració rectifiqués el sentit d’una resolució ferma sense tenir en compte les restriccions de la llei de procediment administratiu i la jurisprudència del Tribunal Suprem.

6.4.2 Rectificació d’errors materials o de fet i els aritmètics

L’art. 19.1 limita la revisió d’ofici de les resolucions de l’IMV a la rectificació d’errors materials o de fet i els aritmètics, que són els mateixos que permet rectificar l’art. 109 de la llei de procediment administratiu (Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, LPAC), però ara s’afegeixen motius nous, no atribuïbles a l’administració (errors materials, de fet o aritmètics “existents als seus actes”, segons l’art.109 de la LPAC), sinó al propi interessat: “revisions motivades per la constatació d’omissions o inexactituds a les declaracions del beneficiari”. Aquests motius de revisió d’ofici ja estaven previstos a l’art. 146.2.a) de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, precepte esmentat al final d’aquest art. 19.1:

Artículo 146. Revisión de actos declarativos de derechos.

1. Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

a) La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.

Per tant, no hi ha cap novetat en les revisions d’ofici de la llei de l’IMV, que s’ha limitat a reproduir les previsions de la llei reguladora de la jurisdicció social.

La doctrina del Tribunal Suprem sobre l’art. 109.2 LPAC ha insistit en el fet que la correcció d’errors materials té un àmbit d’actuació molt limitat i restrictiu. Així la STS 4619/1995, de 2 de juny, va afirmar:

«En efecto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala, plasmada, entre otras, en las Sentencias de 18 de mayo de 1967 (RJ 1967/2488),  (…)  tiene establecido que el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho,  se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

1) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos;

2) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en el que se advierte;

3) que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables;

4) que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos;

5) que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica);

6) que no padezca la subsistencia del acto administrativo (es decir, que no genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico  contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría un fraus legis constitutivo de desviación de poder); y,

7) que se aplique con un hondo criterio restrictivo.»

6.4.3 Reclamació de les quantitats indegudament percebudes

Aquest mateix art. 19.1 autoritza també a l’entitat gestora a “la reclamació de les quantitats indegudament percebudes”, com a conseqüència de les rectificacions dels errors materials o de fet de les resolucions o de les omissions i inexactituds de les declaracions del beneficiari.

Una segona causa per al reintegrament de les quantitats indegudament percebudes es deriva de la resolució que acordi l’extinció o modificació de la quantia de la prestació, segons l’art. 19.2:

2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido (…)

Aquest reintegrament de les quantitats indegudament percebudes està inclòs entre les obligacions de les persones beneficiàries dels articles 36, 38 i 39:

Art. 36.1.d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.

Art. 38.5. (…) La concurrencia de varias personas responsables en la comisión de una infracción determinará que queden solidariamente obligadas frente a la administración al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Art. 39.4. (…) Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se imponga la sanción.

5. (…) Además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá decretar la extinción del derecho, así como la imposibilidad de que el sujeto infractor pueda resultar persona beneficiaria en los términos de esta norma por un periodo de dos años.

7. Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

Fins i tot, la llei preveu un procediment especial de reintegrament de la renda autonòmica indegudament percebuda a la Disposició addicional novena.

6.4.4 Recàrrecs i interessos de demora

Art. 19.3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin pago de la deuda, se aplicarán los correspondientes recargos y comenzará el devengo de intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles respecto del período de recaudación ejecutiva. En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE del 21-12-2021) (5)

CAPÍTOL III

Acció protectora

Regulació dels efectes econòmics del dret a la prestació de l’IMV

La llei li dedica tot un capítol sencer, el III, a “l’acció protectora”, en què es regulen la prestació econòmica (article 12), la determinació de la quantia (article 13), el dret a la prestació i al pagament (article 14), la durada (article 15), la modificació i actualització de la quantia de la prestació (article 16), la suspensió del dret (article 17), l’extinció del dret (article 18), el reintegrament de prestacions indegudament percebudes (article 19), el còmput dels ingressos i el patrimoni (article 20), l’acreditació dels requisits (article 21), l’obligació de comunicar a l’entitat gestora de la prestació (article 22), la cessió de dades i confidencialitat de les mateixes (article 23).

5. La prestació econòmica i la determinació de la seva quantia, el còmput dels ingressos i el patrimoni, dret a la prestació i al pagament, la durada de la prestació, la modificació i actualització de la seva quantia (art. 12, 13, 14, 15, 16 i 20)

5.1 Prestació econòmica

Artículo 12. Prestación económica.

El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará efectiva mensualmente en los términos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

L’article 12, sobre la prestació econòmica, està buit de contingut, ja que no afegeix res de nou a les definicions de l’IMV que ja s’han fet als articles anteriors, on es denomina l’ingrés mínim vital com a prestació econòmica en set ocasions:

a) “L’ingrés mínim vital consistirà en una prestació econòmica”:

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social (…)

Artículo 2. Concepto y naturaleza.

1. El ingreso mínimo vital se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica (…)

2. (…) el ingreso mínimo vital forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva.

Artículo 3. Características.

(…)

c) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica (…)

Artículo 4. Personas beneficiarias.

3. Las personas beneficiarias deberán cumplir los requisitos de acceso a la prestación establecidos en el artículo 10, (…)

Artículo 5. Titulares del ingreso mínimo vital.

1. Son titulares de esta prestación las personas con capacidad jurídica que la soliciten y la perciban (…)

Artículo 11. Situación de vulnerabilidad económica.

5. (…) el reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital (…)

b) “L’ingrés mínim vital es fixarà i es farà efectiu mensualment en els termes establerts a aquesta llei i en les normes de desenvolupament”:

Artículo 11. Situación de vulnerabilidad económica.

2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos (…) sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación (…)

5.2. Determinació de la quantia de la prestació, mitjançant el còmput dels ingressos i el patrimoni

Artículo 13. Determinación de la cuantía.

1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce.

A esta cantidad se sumará un complemento equivalente a un 22 por ciento en el supuesto de que el beneficiario individual tenga un grado de discapacidad reconocido igual o superior al sesenta y cinco por ciento.

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se incrementará en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220 por ciento.

c) A la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el supuesto de que la unidad de convivencia sea monoparental. A los efectos de determinar la cuantía de la prestación, se entenderá por unidad de convivencia monoparental la constituida por un solo adulto que conviva con uno o más descendientes hasta el segundo grado menores de edad sobre los que tenga la guarda y custodia exclusiva, o que conviva con uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción cuando se trata del único acogedor o guardador, o cuando el otro progenitor, guardador o acogedor se encuentre ingresado en prisión o en un centro hospitalario por un periodo ininterrumpido igual o superior a un año.

En el supuesto de que los descendientes o menores referidos en el párrafo anterior convivan exclusivamente con sus progenitores o, en su caso, con sus abuelos o guardadores o acogedores, se reconocerá el mismo complemento, cuando uno de estos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. También se entenderá como unidad de convivencia monoparental, a efectos de la percepción del indicado complemento, la formada exclusivamente por una mujer que ha sufrido violencia de género, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y uno o más descendientes hasta el segundo grado, menores de edad, sobre los que tenga la guarda y custodia o, en su caso, uno o más menores en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

d) Igualmente, a la cuantía mensual establecida en la letra b) se sumará un complemento equivalente a un 22 por ciento de la cuantía establecida en la letra a) en el supuesto de que en la unidad de convivencia esté incluida alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al sesenta y cinco por ciento.

e) La cuantía del complemento de ayuda para la infancia contemplada en el artículo 11, apartado 6, será una cantidad mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia, en función de la edad cumplida el día 1 de enero del correspondiente ejercicio, con arreglo a los siguientes tramos:

Menores de tres años: 100 euros.

Mayores de tres años y menores de seis años: 70 euros.

Mayores de seis años y menores de 18 años: 50 euros.

3. Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas en los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.

4. Cuando los mismos hijos o menores o mayores que tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para la toma de decisiones formen parte de distintas unidades familiares en supuestos de custodia compartida establecida judicialmente, se considerará, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación, que forman parte de la unidad donde se encuentren domiciliados.

5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre la base de la cuantía correspondiente a una persona beneficiaria individual.

6. En todo caso, e independientemente de cuáles hubieran sido las rentas e ingresos del ejercicio anterior de la persona que vive sola o de la unidad de convivencia, cuando el solicitante del ingreso mínimo vital o uno o varios de los miembros de la unidad de convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha de la solicitud, o les fuera reconocida antes de la resolución, una o más pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema de la Seguridad Social, o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuyo importe mensual conjunto, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, fuera inferior a la cuantía mensual de renta garantizada aplicable, y procediera el reconocimiento del ingreso mínimo vital por concurrir todos los requisitos para ello, el importe mensual de esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, incluida en su caso la parte proporcional de las pagas extraordinaria.

Cuando el referido importe mensual conjunto de las pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema de la Seguridad Social, así como, en su caso, de los subsidios de desempleo para mayores de 52 años, fuera igual o superior a la cuantía mensual de la renta garantizada aplicable no procederá reconocer el derecho al ingreso mínimo vital.

Igualmente, el reconocimiento de una pensión contributiva o no contributiva del sistema de la Seguridad Social o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años a la persona o personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital determinará la minoración o extinción de esta prestación conforme a los mismos criterios indicados en los párrafos anteriores, teniendo en cuenta la suma de todas las pensiones de que sea titular el beneficiario individual o los miembros de la unidad de convivencia, con efectos del día primero del mes siguiente al de reconocimiento de la pensión o de su fecha de efectos si esta fuera posterior.

En ningún caso la actualización del importe del ingreso mínimo vital con efectos de 1 de enero de cada año, a que se refiere el artículo 16.3, podrá dar lugar a la percepción de una cantidad mensual superior a la diferencia entre la renta garantizada aplicable conforme a este artículo y la cuantía que, una vez actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la suma de las pensiones y, en su caso, subsidios por desempleo, percibidos por el beneficiario individual o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.

Aquest article 13, sobre la determinació de la quantia de la prestació, és, de fet, un desplegament del que ja s’ha regulat a l’article 11 anterior sobre els càlculs sobre la capacitat econòmica màxima que han de tenir els beneficiaris perquè se’ls reconegui el dret a la prestació econòmica. Tanmateix, la determinació de la quantia de l’article 13 s’ha d’interpretar conjuntament amb els criteris de còmput dels ingressos i patrimoni, regulats a l’article 20.

Artículo 20. Cómputo de los ingresos y patrimonio.

1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.

b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.

c) Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, sin tener en cuenta las reducciones que, en su caso, pudieran ser de aplicación conforme a la normativa de aquellos, y minorada de cualquiera de las ayudas públicas contempladas en el apartado f).

d) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.

e) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

f) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

2º Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para adquisición.

3º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión compensatoria que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

4º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de alimentos en favor de los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en artículo 93 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos será renta exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago.

2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.

3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.f). A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del impuesto sobre la renta devengada y las cotizaciones sociales.

4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el patrimonio no societario neto:

a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.

b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.

Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:

1. Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.

2. Las cuentas bancarias y depósitos.

3. Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.

4. Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.

Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos no societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la vivienda habitual.

5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.

El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.

Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.

6. Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios por un valor superior al establecido en el anexo III.

De la interpretació conjunta d’aquests dos articles 13 i 20, es poden delimitar els conceptes que intervenen en la definició del principal requisit de la prestació, la situació de vulnerabilitat econòmica, tal com ha estat definida a l’article 11 anterior (i que ja hem comentat, en la seva relació amb els art. 13 i 20). Per arribar a aquesta conclusió cal, primer, definir la “renda garantida” corresponent a cada situació familiar i el “còmput dels recursos econòmics” procedents dels ingressos i de les rendes. També cal computar el patrimoni com a criteri per a determinar la vulnerabilitat econòmica. De la diferència entre aquestes dues quantitats es deriva la “quantia mensual de la prestació de l’IMV” que correspon a cada beneficiari o unitat de convivència.

S’hi poden analitzar els següents conceptes:

5.2.1. Quantia mensual de la prestació:

Quan la llei menciona “la prestació (econòmica)” sempre es refereix a l’ingrés mínim vital (per exemple, als art. 2.1, 2.2, 13.1, 13.2.c, 13.4, 13.6, 16.1, 16.3, 17.2, 18.2, 19.2, 20.2, 25.1, 26, 28, 29.1 i 39.1). En altres preceptes, la llei especifica “la prestació (econòmica) de l’ingrés mínim vital” (entre altres, art. 11.5, 13.6, 14.1, 15.1, 18.1, 21.7 i DT 6).

En qualsevol dels dos casos, la llei sempre s’està referint al pagament de la quantia mensual de la prestació a la qual es té el dret, que és el resultat d’una diferència entre la renda garantida que reconeix la llei i el promig dels ingressos de l’any anterior o de l’import mensual de la pensió:

Art. 13.1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

Art. 13.6. (…) el importe mensual de esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, (…)

Una vegada reconeguda la prestació la seva quantia no queda inalterable, ja que el canvi en les circumstàncies personals dels beneficiaris pot comportar l’increment o disminució de la quantia reconeguda inicialment. Tanmateix, la quantia de la prestació s’actualitzarà anualment amb efectes de l’1 de gener, en funció dels ingressos anuals de l’exercici anterior:

Artículo 16. Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.

1. El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora.

3. En cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior.

Art. 20.2. (…) El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior.

L’extinció o modificació de la quantia de la prestació pot comportar l’obligació dels beneficiaris de reintegrar les quantitats indegudament percebudes:

Art. 19.2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

Aquestes modificacions de la quantia de la prestació poden derivar-se dels controls periòdics realitzats per la Seguretat Social:

Art. 29.1. (…) y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

5.2.2. Quantia de la renda garantida:

La primera variable que intervé en el càlcul de la prestació mensual és la quantia de la renda garantida que correspongui, segons les circumstàncies personals dels beneficiaris: de fet, la renda garantida es definida, reiteradament, com a un mínim de recursos per cobrir les necessitats bàsiques.

Diferents preceptes a més de l’art. 13, que regula la determinació de la quantia de la prestació i de la renda garantida, defineixen el contingut d’aquest dret econòmic com a nivell mínim de renda que cobreix les necessitats bàsiques:

Art. 2.1. (…) garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en la presente Ley.

Art. 3.a) Garantiza un nivel mínimo de renta (…)

Art. 1. (…) una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Art. 10.1.b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

La renda garantida és, en definitiva, “una quantia mensual” que es calcula “en funció de la modalitat i del nombre de membres de la unitat de convivència en els termes de l’article 13” (art. 11.2) i pren com a punt de referència l’import mensual de les pensions no contributives:

Art. 13.2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se considera renta garantizada:

a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100 por ciento del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce.

b) En el caso de una unidad de convivencia la cuantía mensual de la letra a) se incrementará en un 30 por ciento por miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220 por ciento.

Un futur reglament determinarà l’increment de les quanties de renda garantida fixades a l’art. 13.2 quan s’acreditin determinades despeses de lloguer de l’habitatge habitual:

Art. 13.3. Reglamentariamente se determinará el posible incremento de las cuantías fijadas en los párrafos anteriores cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual superiores al 10 por ciento de la renta garantizada que corresponda, en su cuantía anual, en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.

Art. 13.5. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de una persona beneficiaria individual asciende a 5.538 euros. Para la determinación de la cuantía aplicable a las unidades de convivencia, se aplicará la escala establecida en el anexo I sobre la base de la cuantía.

5.2.3. Còmput del conjunt de les rendes i ingressos

El requisit de la situació de vulnerabilitat s’ha definit inicialment com a una “manca de rendes, ingressos o patrimoni suficients, en els termes establerts a l’article 11” (art. 10.1), en concret, quan el promig mensual del “conjunt d’ingressos i rendes anuals” de l’any anterior sigui inferior a la quantia mensual de la renda garantida corresponent:

Art. 11.2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 20, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 13.

Art. 13.1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada, según lo establecido en el apartado siguiente, y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, en los términos establecidos en los artículos 11, 16 y 19, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.

En el cas del còmput de les rendes de l’any en curs resten excloses les prestacions o subsidis per atur ja extingits:

Art. 11.5. En todo caso, para el cómputo de las rentas del año en curso no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera de sus modalidades, incluida la renta activa de inserción, ni la prestación por cese de actividad, percibidas durante dicho año siempre que en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital el derecho a aquellas prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento, renuncia, o por superar el límite de ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del derecho y sin que se tenga derecho a una prestación o subsidio. (…)

Com a excepció en el còmput de rendes i ingressos de l’any anterior, en el cas de reconeixement una o més pensions contributives o no contributives, del sistema de la Seguretat Social, o un subsidi d’atur per als més grans de 52 anys, amb una quantia inferior a la renda garantida corresponent, no es tenen en compte les rendes i ingressos de l’exercici anterior per al reconeixement, si escau, de l’ingrés mínim vital:

Art. 13.6. En todo caso, e independientemente de cuáles hubieran sido las rentas e ingresos del ejercicio anterior de la persona que vive sola o de la unidad de convivencia, cuando el solicitante del ingreso mínimo vital o uno o varios de los miembros de la unidad de convivencia, en su caso, tuvieran reconocida en la fecha de la solicitud, o les fuera reconocida antes de la resolución, una o más pensiones, contributivas o no contributivas, del sistema de la Seguridad Social, o un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, cuyo importe mensual conjunto, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, fuera inferior a la cuantía mensual de renta garantizada aplicable, y procediera el reconocimiento del ingreso mínimo vital por concurrir todos los requisitos para ello, el importe mensual de esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, incluida en su caso la parte proporcional de las pagas extraordinaria.

La regulació detallada del còmput de les rendes i dels ingressos es troba als apartats 1, 2 i 3 de l’article 20:

Artículo 20. Cómputo de los ingresos y patrimonio.

1. El cómputo de los ingresos del ejercicio anterior se llevará a cabo atendiendo a las siguientes reglas:

a) Con carácter general las rentas se computarán por su valor íntegro, excepto las procedentes de actividades económicas, de arrendamientos de inmuebles o de regímenes especiales, que se computarán por su rendimiento neto.

b) Los rendimientos procedentes de actividades económicas y de los regímenes especiales, se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período.

c) Las ganancias patrimoniales generadas en el ejercicio se computarán por la cuantía que se integra en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del impuesto foral correspondiente según la normativa vigente en cada período, sin tener en cuenta las reducciones que, en su caso, pudieran ser de aplicación conforme a la normativa de aquellos, y minorada de cualquiera de las ayudas públicas contempladas en el apartado f).

d) Cuando el beneficiario disponga de bienes inmuebles arrendados, se tendrán en cuenta sus rendimientos como ingresos menos gastos, antes de cualquier reducción a la que tenga derecho el contribuyente, y ambos determinados, conforme a lo dispuesto al efecto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o normativa foral correspondiente, aplicable a las personas que forman la unidad de convivencia. Si los inmuebles no estuviesen arrendados, los ingresos computables se valorarán según las normas establecidas para la imputación de rentas inmobiliarias en la citada normativa y correspondiente norma foral.

e) Computará como ingreso el importe de las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas.

f) Se exceptuarán del cómputo de rentas:

1.º Las rentas exentas a las que se refieren los párrafos b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) e y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

2.º Ayudas para el estudio y las ayudas de vivienda, tanto por alquiler como para adquisición.

3.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión compensatoria que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

4.º Se considera renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de alimentos en favor de los hijos que deba ser satisfecha de conformidad con lo previsto en artículo 93 del Código Civil, siempre que se haya producido el pago de la misma.

Asimismo, en la unidad de convivencia que debe recibir la pensión por alimentos será renta exenta cuando no se hubiera producido el abono por la persona obligada al pago.

2. Para el cómputo de ingresos se tendrán en cuenta los obtenidos por los beneficiarios durante el ejercicio anterior a la solicitud. El importe de la prestación será revisado cada año teniendo en cuenta la información de los ingresos del ejercicio anterior. Para determinar en qué ejercicio se han obtenido los ingresos se adoptará el criterio fiscal.

3. Para la determinación de los rendimientos mensuales de las personas que forman la unidad de convivencia se computa el conjunto de rendimientos o ingresos de todos los miembros, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

No se computarán las rentas previstas en el apartado 1.f). A la suma de ingresos detallados anteriormente se restará el importe del impuesto sobre la renta devengada y las cotizaciones sociales.

A més de les rendes declarades exemptes a l’apartat f) de l’art. 20.1, la disposició transitòria sisena, sobre l’assignació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per cent i ingrés mínim vital,  exceptua del còmput d’ingressos l’esmentada ajuda:

DT 6. A efectos del reconocimiento del ingreso mínimo vital, se exceptuará del cómputo de ingresos y patrimonio a que se refiere el artículo 20 de esta ley el importe de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento percibido.

5.2.4. Còmput del patrimoni net:

Inicialment, l’art. 11.3 regula el límit del patrimoni net per a poder optar a l’ingrés mínim vital, amb dues excepcions, que exclouen de la prestació independentment de la valoració del patrimoni a les persones amb actius no societaris superiors a l’establert a l’annex III i a les persones que siguin administrador de dret d’una societat mercantil que no hagi cessat en la seva activitat:

Art. 11.3. No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio neto valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el artículo 20, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio neto valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.

No obstante, quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia, que poseen activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior al establecido en el anexo III.

Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad.

Finalment, l’art. 20.4 desenvolupa, amb detall, el còmput del patrimoni net, amb una única excepció de les persones amb actius societaris superiors al límit establert a l’annex III, quan l’art. 11.3 (citat abans) havia afegit, a més, l’excepció dels administradors d’una societat mercantil que no hagi cessat en la seva activitat:

Art. 20.4. Se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la persona sola o de la unidad de convivencia, que estará determinado por la suma del patrimonio societario neto más el patrimonio no societario neto:

a) El patrimonio societario neto incluye el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades en las que participen de forma directa alguno de los miembros de la unidad de convivencia, con excepción de las valoradas dentro de los activos no societarios.

b) El patrimonio no societario neto incluye el valor de los activos no societarios y se descuenta el pasivo no societario que tuviera asociado.

Los activos no societarios son la suma de los siguientes conceptos:

1. Los inmuebles, excluida la vivienda habitual.

2. Las cuentas bancarias y depósitos.

3. Los activos financieros en forma de valores, seguros y rentas y las participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva.

4. Las participaciones en planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos similares.

Los pasivos no societarios incluirán las deudas y créditos existentes sobre los activos no societarios a fecha de presentación de la solicitud, excluidos los asociados a la vivienda habitual.

5. Los activos no societarios se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

El patrimonio societario neto se valorará, para cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, aplicando los porcentajes de participación en el capital de las sociedades no incluidas dentro de los activos no societarios, al valor del patrimonio neto de dichas sociedades consignado en las últimas declaraciones tributarias para las que haya finalizado el ejercicio fiscal para todos los contribuyentes.

El patrimonio inmobiliario de carácter residencial se valorará de acuerdo con el valor de referencia de mercado al que se hace referencia en al artículo 3.1 y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y, en ausencia de este valor, por el valor catastral del inmueble.

El resto del patrimonio inmobiliario, bien sea de carácter urbano, bien sea de carácter rústico, se valorará de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.

Las cuentas bancarias y depósitos, los activos financieros y las participaciones, se valorarán por su valor a 31 de diciembre consignado en las últimas declaraciones tributarias informativas disponibles cuyo plazo reglamentario de declaración haya finalizado en el momento de presentar la solicitud.

6. Independientemente de la valoración del patrimonio neto, se considerará que no cumplen el requisito de vulnerabilidad económica del ingreso mínimo vital las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia que posean activos no societarios por un valor superior al establecido en el anexo III.

5.2.5. Acreditació dels requisits de patrimoni i ingressos:

L’art. 21.7 regula la comprovació de l’acreditació dels requisits d’ingressos i de patrimoni per l’entitat gestora corresponent, a partir de la informació que consti a les Hisendes Públiques:

Art. 21.7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

Al model normalitzat de sol·licitud el titular del dret i els membres de la unitat de convivència complimentaran la declaració responsable sobre el patrimoni i les rendes i ingressos computables:  

Art. 27.3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.

Finalment, la supervisió dels requisits de patrimoni i dels ingressos anuals es regula a l’art 29:

Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. (…)

3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

5.3. Dret a la prestació i pagament:

Artículo 14. Derecho a la prestación y pago.

1. El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud.

2. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria, a una cuenta del titular de la prestación, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio.

Analitzo breument cadascun dels elements d’aquest article 14:

5.3.1 Data dels efectes econòmics de la prestació d’IMV:

Que la data d’efectes econòmics d’un dret al mes següent “a la data de presentació de la sol·licitud” no és un fet normal, ja que el costum administratiu és que tingui efectes al mes següent “del reconeixement” del dret, com succeeix en el cas de les pensions:

Art. 13.6. (…) con efectos del día primero del mes siguiente al de reconocimiento de la pensión o de su fecha de efectos si esta fuera posterior.

També la modificació de les circumstàncies personals té efectes sobre la prestació el primer dia del mes següent al de la data en què s’ha produït “la causa de la modificació”, no la data de la resolució administrativa:

Art. 16.2. La modificación de las circunstancias personales tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación (…)

Passa el mateix amb els efectes de la suspensió del dret (art. 17.2), la finalització de la suspensió (art. 17.4) i l’extinció del dret (art. 17.1.a i .2).

Quan no hi ha sol·licitud de l’interessat, sinó un certificat de l’administració autonòmica enviat a la Seguretat Social, els efectes econòmics són a partir del mes següent a la data de presentació del certificat autonòmic, que substitueix la sol·licitud de l’interessat, amb els mateixos efectes administratius i econòmics:

Art. 32.2. (…) El derecho a la prestación del ingreso mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación del certificado. (…)

En canvi, els efectes econòmics del nou complement d’ajut per a la infància reconegut d’ofici per l’administració es produeixin a partir del mes següent de l’entrada en vigor de la disposició addicional, és a dir, l’1 de febrer de 2022:

DA 1.10. Los efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición adicional.

Quan no hagi hagut reconeixement d’ofici per l’administració, els interessats hauran de sol·licitar l’esmentat complement, el qual tindrà els mateixos efectes econòmics que els reconeguts d’ofici, si el sol·liciten durant els sis mesos posteriors a la seva entrada en vigor. En cas contrari, s’aplica la regla general del primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud:

DA 1.11. (…) En estos supuestos los efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición adicional, siempre que la solicitud se presente en los seis meses siguientes de su entrada en vigor. En otro caso, los efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

Els beneficiaris de la prestació per fill o menor a càrrec, del sistema de la Seguretat Social, als quals no se’ls hagi notificat la resolució de reconeixement, també tenen dues possibilitats, en funció de la data en què presentin la seva sol·licitud:

DT 1.12. La prestación se reconocerá, en su caso, con efectos de 1 de junio de 2020, siempre que se hubieran presentado ante del 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

També hi ha diferències en les dates d’efectes econòmics de les normes transitòries de presentació de sol·licituds:

Disposición transitoria segunda. Presentación de solicitudes.

Si la solicitud se presentó antes del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presentó a partir del 1 de enero de 2021, los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.1.

Finalment, la disposició transitòria octava regula els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la nova llei, i s’hi inclouen diferents formes de computar els efectes econòmics del dret a l’IMV en situacions diverses:

Disposición transitoria octava. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

1. En los procedimientos de reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital iniciados a la entrada en vigor de esta Ley en los que no se hubiera dictado resolución o no se hubiera resuelto la reclamación administrativa previa formulada de conformidad con lo previsto en el artículo 71 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el cómputo de ingresos y patrimonio. Los efectos económicos del reconocimiento del derecho serán los que correspondan a la solicitud.

b) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el complemento de ayuda a la infancia, si bien los efectos económicos de su reconocimiento tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

c) Será de aplicación lo establecido en la presente ley en relación con el complemento por discapacidad, si bien los efectos económicos de su reconocimiento tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigor de esta ley.

A tal efecto, los interesados deberán acreditar el grado de discapacidad aportando el correspondiente certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas y del IMSERSO en Ceuta y Melilla, siempre que el mencionado certificado acredite la concurrencia del grado de discapacidad a la fecha de la entrada en vigor de esta ley. En otro caso, los efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente a aquél en el que concurra la discapacidad.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a), si la aplicación de la normativa vigente en la fecha de la solicitud de la prestación hubiera supuesto su desestimación por incumplimiento de algún requisito pero hubiera sido estimada de conformidad con lo previsto en la presente ley, se estimará la solicitud con efectos económicos desde el día primero del mes siguiente al de su entrada en vigor.

Lo previsto en este apartado será igualmente de aplicación para resolver las reclamaciones administrativas previas que hubiesen sido formuladas con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

2. En el caso de prestaciones de ingreso mínimo vital vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Cuando en la unidad de convivencia existan menores de edad, la entidad gestora de la prestación aplicará de oficio lo establecido en esta ley en relación con el complemento de ayuda a la infancia, si bien su reconocimiento surtirá efectos económicos a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente ley.

(…)

b) Si los interesados acreditaran un grado de discapacidad igual o superior al 65% dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, aportando el correspondiente certificado del órgano competente de las Comunidades Autónomas o del IMSERSO en Ceuta y Melilla, se reconocerá el complemento por discapacidad con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dicha entrada en vigor, siempre que el mencionado certificado acredite la concurrencia del grado de discapacidad a esta fecha. En otro caso, los efectos económicos tendrán lugar a partir del día primero del mes siguiente a aquél en el que concurra la discapacidad.

5.3.2 Pagament mensual de la prestació d’IMV:

La periodicitat mensual del dret a l’IMV es reitera al llarg de l’articulat de la llei, igual que també és mensual “el promig mensual del conjunt d’ingressos i rendes anuals computables” i “la quantia mensual de la renda garantida amb aquesta prestació” (art. 11.2 i 5, 13.2):

Artículo 12. Prestación económica.

El ingreso mínimo vital consistirá en una prestación económica que se fijará y se hará efectiva mensualmente en los términos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

Art. 13.1. La cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital que corresponde a la persona beneficiaria individual (…)

Art. 13.6. (…) el importe mensual de esta prestación no podrá ser superior a la diferencia entre la referida cuantía mensual de la renta garantizada y el importe mensual de la pensión o de la suma de las pensiones, (…)

Art. 14.2. El pago será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria (…)

Art. 19.3. (…) En los supuestos que se determinen reglamentariamente, la entidad gestora podrá acordar compensar la deuda con las mensualidades del ingreso mínimo vital hasta un determinado porcentaje máximo de cada mensualidad.

Art. 39.3. (…) Las infracciones graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de un mes, en su grado medio de dos meses y en su grado máximo de tres meses.

Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar tres mensualidades de la prestación.

Art. 39.4. (…) Las infracciones muy graves se sancionarán en su grado mínimo con la pérdida de la prestación por un periodo de cuatro meses, en su grado medio de cinco meses y en su grado máximo de seis meses.

Cuando las infracciones diesen lugar a la extinción del derecho, la sanción consistirá en el deber de ingresar seis mensualidades de la prestación.

5.4. Durada del dret:

Artículo 15. Duración.

1. El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en esta Ley.

2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, estarán obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de treinta días naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos o de las obligaciones establecidos en esta Ley.

5.4.1. Durada de la prestació:

La durada de la prestació és indefinida, ja que es manté el dret a percebre-la mentre existeixin les causes que a van motivar i es compleixin els requisits i obligacions previstes a la llei, tal com es regula a diferents preceptes:

Art. 3.c) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción.

Art. 15.1. El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos en esta Ley.

Art. 10.4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.

Art. 18.1. El derecho a la prestación de ingreso mínimo vital se extinguirá por las siguientes causas: (…) b) Pérdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestación.

Art. 21.7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, (…)

Art. 29.1. (…) Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

5.4.2. Obligacions de les persones beneficiàries de comunicar:

L’art. 15.2 estableix per a totes les persones beneficiàries l’obligació de posar en coneixement de l’entitat gestora, en el termini de 30 dies naturals, aquelles circumstàncies que afectin el compliment dels requisits o de les obligacions establertes a la llei, que és la mateixa obligació prevista a l’art. 36.1.b) per als titulars del dret:

Artículo 36. Obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones: (…)

b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan. (…)

L’art. 36.2 atribueix aquestes mateixes obligacions exigides als titulars a tots els beneficiaris, en el cas que el titular no les porti a efecte:

2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:

(…)

d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.

5.5. Modificació i actualització de la quantia e la prestació:

La modificació de les circumstàncies personals del beneficiari pot comportar l’augment o la disminució de la quantia de la prestació. En qualsevol cas, cada any amb efectes de l’1 de gener s’actualitza la quantia de la prestació, a partir del còmput dels ingressos anuals de l’any anterior:

Artículo 16. Modificación y actualización de la cuantía de la prestación.

1. El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del ingreso mínimo vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, podrá comportar la disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora.

2. La modificación de las circunstancias personales tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la modificación, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

3. En cualquier caso, la cuantía de la prestación se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos.

En diferents preceptes es regulen les causes que poden motivar la modificació del dret a l’IMV, i fins i tot la suspensió o extinció de la prestació, prèvia la incoació del corresponent procediment sancionador previst a l’art. 40:

Art. 17.3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensión del derecho, se procederá de oficio o a instancia de parte a reanudar el derecho siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se procederá a la modificación o extinción del derecho según proceda.

Art. 19.2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero (…)

Art. 36.1.b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días naturales desde que estos se produzcan.

Art. 38.3.b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior o igual al 50 por ciento de la que le correspondería.

Art. 38.4.b) No comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, superior al 50 por ciento de la que le correspondería.

Art. 39.5.b) La ocultación fraudulenta de cambios sustanciales que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación.

L’actualització de l’import de l’IMV a 1 de gener de cada any no pot resultar superior a la diferència entre la renda garantida corresponent i l’import de la pensió o pensions:

Art. 13.6. (…) En ningún caso la actualización del importe del ingreso mínimo vital con efectos de 1 de enero de cada año, a que se refiere el artículo 16.3, podrá dar lugar a la percepción de una cantidad mensual superior a la diferencia entre la renta garantizada aplicable conforme a este artículo y la cuantía que, una vez actualizada, tuviera en esa fecha la pensión o de la suma de las pensiones y, en su caso, subsidios por desempleo, percibidos por el beneficiario individual o cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.

Les prestacions transitòries de la disposició transitòria primera també s’actualitzen, de la mateixa forma, amb efectes de l’1 de gener:

DT 1. En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior.

Finalment, la disposició final setena autoritza el Gobierno a modificar els valors i percentatges dels annexos I, II, III i IV i dels art. 11.6 i 13.2 “amb la finalitat que la prestació mantingui la seva acció protectora per prevenir el risc de pobresa, assolir la inclusió social i suplir les mancances de recursos econòmics per a la cobertura de les necessitats bàsiques”:

Disposición final séptima. Actualización de valores.

Se autoriza al Gobierno, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a modificar los valores, escalas y porcentajes previstos en los anexos I, II, III y IV, así como en los artículos 11.6 y 13.2 cuando, atendiendo a la evolución de las circunstancias sociales y económicas y de las situaciones de vulnerabilidad, así como a las evaluaciones periódicas establecidas en el artículo 31.3, se aprecie la necesidad de dicha modificación con el fin de que la prestación pueda mantener su acción protectora dirigida a prevenir el riesgo de pobreza, lograr la inclusión social y suplir las carencias de recursos económicos para la cobertura de necesidades básicas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE del 21-12-2021) (4)

CAPÍTOL II

Àmbit subjectiu d’aplicació

Requisits d’accés. Situació de vulnerabilitat econòmica (art. 10 i 11)

4. Requisits d’accés a la prestació, en especial la situació de vulnerabilitat econòmica (art. 10 i 11)

Artículo 10. Requisitos de acceso.

1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:

1º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

2º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.

3º Las mujeres víctimas de violencia de género.

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b) que sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital, deberán acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la indicada fecha. Este requisito no se exigirá a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes Comunidades Autónomas.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean mayores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a dicha fecha, su domicilio en España ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores.

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán cuando el cese de la convivencia con los progenitores, tutores o acogedores se hubiera debido al fallecimiento de estos. Tampoco se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las personas sin hogar, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio, a las personas víctimas de la trata de seres humanos y de explotación sexual o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

3. Cuando las personas beneficiarias formen parte de una unidad de convivencia, se exigirá que la misma esté constituida, en los términos de los artículos 6, 7 y 8, durante al menos los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, de forma continuada.

Este requisito no se exigirá en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, reagrupación familiar de hijas e hijos menores de edad, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, o en otros supuestos justificados que puedan determinarse reglamentariamente.

4. Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.

El requisit d’edat mínima de l’art. 10.2 i el de constitució d’una unitat de convivència de l’art. 10.3 ja han estat analitzats i comentats abans, en analitzar els article 4 i 5. Em limito ara, doncs, als apartats 1 i 4 d’aquest art. 10, que desenvolupen els criteris de residència legal i efectiva i de vulnerabilitat econòmica.

Tots els requisits previstos a l’article 10 hauran de complir-se en el moment de presentació de la sol·licitud o al temps de sol·licitar la seva revisió, i mantenir-se al dictar-se la resolució i durant el temps de percepció de l’ingrés mínim vital (art. 10.4)

Aquest article 10, sobre els requisits d’accés, s’ha d’interpretar conjuntament amb l’article 21, sobre l’acreditació dels requisits i l’article 29, sobre la supervisió del compliment dels requisits.

4.1 Residència legal i efectiva, continuada i ininterrompuda:

= “Requisit de tenir residència legal i efectiva a Espanya i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant al menys l’any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud” (art. 10.1.a)

Aquest requisit és semblant al de “residència legal i continuada” que es demana a la legislació d’estrangeria per adquirir la nacionalitat espanyola i que moltes vegades provoca mals de cap i és el principal motiu de de denegació de sol·licituds de nacionalitat.

Analitzem el concepte pas a pas:

– La “residència” té a veure amb el domicili habitual del sol·licitant, i, per tant, l’hem d’entendre com a “residència habitual”, tal com es denomina també en aquest art. 10.1.a). No s’ha de confondre, en definitiva, el concepte de “residència”, entès en sentit tècnic jurídic de “residència determinant del domicili” i que, per tant, ha de ser entesa com a “residència habitual” amb el concepte de presència física, que és una altra cosa.

– “Legal” vol dir d’acord amb el que regulin les lleis i la jurisprudència;

– “L’efectivitat i continuïtat” de la residència deriva, segons jurisprudència del TS, “de la fixació real de domicili a Espanya i la vinculació al territori en quant al mitjà de vida, desenvolupament de les relacions personals, familiars, socials, administratives i altres que conformen el règim de vida de l’interessat.

– Aquesta “continuïtat” no se desvirtua pel fet que, sense desvincular-se de tal relació amb el territori, la persona hagi de romandre, temporalment, a l’estranger per raó de treball o estudis. És a dir, la continuïtat no vol dir prohibició absoluta de sortir del territori nacional durant aquell període, ja que la no presència física ocasional i per raons justificades del territori espanyol no pressuposa l’incompliment del requisit de residència continuada, sempre que no es traslladi la residència habitual i, per tant, el domicili fora del territori espanyol.

– Allò determinant no és l’absència del territori considerada en ella mateixa, sinó veure si ens trobem, o no, davant d’un cas d’efectiva desvinculació. El que no s’accepta és, per exemple, una doble domiciliació a Espanya i a l’estranger.

Així, per determinar la continuïtat de la residència es poden destacar tres aspectes:

a) “Residència continuada” no implica prohibició absoluta de sortir del territori espanyol;

b) L’absència ocasional d’Espanya és admissible per raons justificades (visites a familiars, qüestions de salut, realitzar algun curs que no sigui possible fer a Espanya) i

c) Malgrat les absències allò important és mantenir la vinculació amb Espanya (el sol·licitant té altres familiars a Espanya, ha treballat o estudiat abans i després de l’absència, té alguna propietat a Espanya…)

L’art, 10.1.a) preveu les següents excepcions al termini d’un any de residència legal a Espanya:

No se exigirá este plazo respecto de:

1º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

2º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.

3º Las mujeres víctimas de violencia de género.

Les estades temporals a l’estranger no interrompen la residència habitual a Espanya (que és una manera diferent i simplificada de denominar la residència legal, efectiva i continuada):

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

Abans, l’article 6, sobre la unitat de convivència, ja havia esmentat el requisit de residència a Espanya, amb una fórmula una mica diferent, en la mesura què no és tan concreta, ja que no s’hi exigeix una determinada durada mínima de la residència:

Art. 6.2. Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.

A tal efecto, es requisito para la consideración de integrante de la unidad de convivencia la residencia efectiva, legal y continuada en España.

L’article 21.2, en regular l’acreditació dels requisits, es refereix també a aquest requisit com a “la residència legal a Espanya”, sense els qualificatius d’efectiva ni de continuada, però evidentment es tracta d’una simplificació terminològica, no una modificació del requisits de residència a Espanya:

Artículo 21. Acreditación de los requisitos.

2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, así como sus hijos, podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por colaboración con las autoridades policiales o judiciales, o expedida por la Secretaría de Estado de Migraciones en atención a la situación personal de la víctima.

Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos podrán acreditar la residencia legal en España con la autorización provisional de residencia expedida por la autoridad que sea competente para otorgar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en tanto se resuelve sobre esta última autorización.

L’art. 21.9.a) es refereix a aquest requisit com “la residència efectiva a Espanya”, sense mencionar el caràcter de legal ni de continuada, quan remet expressament a l’art. 10.1.a) i, per tant, hem de considerar la residència efectiva com equivalent a la residència legal, efectiva, continuada i ininterrompuda:

Art. 21.9. Se requerirá un certificado expedido por los servicios sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar los siguientes requisitos:

a) A los efectos de lo previsto en el artículo 10.1.a), la residencia efectiva en España de las personas que a la fecha de la solicitud se encuentren empadronadas en un domicilio ficticio en aplicación de las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

L’article 29, finalment, es refereix a aquest requisit com “residència legal i efectiva” (sense continuada) i també amb l’expressió més breu de “residència efectiva”, tots ells expressions abreviades i poc acurades del que s’ha regulat amb precisió a l’art. 10.1.a):

Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

4.2 Vulnerabilitat econòmica:

L’art. 10.1.b) es limita a esmentar el requisit de trobar-se en situació de “vulnerabilitat econòmica” per manca de rendes, ingressos o patrimoni suficients, i a  remetre, directament, al que regula l’article 11:

Artículo 11. Situación de vulnerabilidad económica.

1. Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 10, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros.

2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 20, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 13.

3. No se apreciará que concurre este requisito cuando la persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio neto valorado, de acuerdo con los criterios que se contemplan en el artículo 20, en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En el caso de las unidades de convivencia, se entenderá que no concurre este requisito cuando sean titulares de un patrimonio neto valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II.

No obstante, quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia, que poseen activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior al establecido en el anexo III.

Igualmente quedarán excluidos del acceso al ingreso mínimo vital, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad.

4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.

5. Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso.

Para acreditar la situación de vulnerabilidad económica producida durante al año en curso, se atenderá exclusivamente al cumplimiento del requisito de ingresos de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, considerando para ello la parte proporcional de los ingresos que haya tenido el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido en el año en curso, de conformidad con los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad social que permitan la verificación de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable para el año en curso. En todo caso, para el cómputo de las rentas del año en curso no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera de sus modalidades, incluida la renta activa de inserción, ni la prestación por cese de actividad, percibidas durante dicho año siempre que en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital el derecho a aquellas prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento, renuncia, o por superar el límite de ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del derecho y sin que se tenga derecho a una prestación o subsidio. Estos extremos deberán ser acreditados en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital mediante el oportuno sistema de interoperabilidad electrónica por medio del cual el Servicio Público de Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de cese de actividad, facilite al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación.

Asimismo, se requerirá que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia, no haya superado los límites de renta y patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del artículo 21, apartado 7 de la presente ley, establecidos en el Anexo IV, de conformidad con la información proporcionada a la entidad gestora de la prestación por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco.

En todo caso, en el año siguiente al del reconocimiento de la prestación de ingreso mínimo vital al amparo de lo previsto en este apartado, se procederá a la regularización de las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en el que se reconoció la prestación, de conformidad con la información de que dispongan las Administraciones Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el artículo 19.

6. Se establece un complemento de ayuda para la infancia para aquellas unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros, siempre que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley, sean inferiores al 300% de los umbrales del Anexo I y el patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados en el Anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el Anexo III.

El complemento consistirá en una cuantía mensual por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia en función de la escala prevista en el artículo 13.2, e).

El concepte “vulnerabilitat (econòmica)” apareix repetidament al llarg de la llei, que mica en mica va definint el contingut d’aquest concepte:

4.2.1 La vulnerabilitat econòmica és una situació personal del sol·licitant, i un dels requisits de la prestació:

El primer article de la llei ja inclou aquest concepte, en esmentar la “situació de vulnerabilitat per manca de recursos suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques”.

(…) cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

I l’article 2.1 especifica que és la pròpia llei la que defineix els termes que envolten la situació de vulnerabilitat econòmica:

(…) a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica en los términos que se definen en la presente Ley.

L’art. 10.1.b) reprodueix, amb canvis, la definició inicial de “vulnerabilitat” que havia fet inicialment l’article 1, precisant que els recursos econòmics suficients són “les rendes, els ingressos o el patrimoni”, en els termes establerts a l’article 11:

Art. 10.1.b) Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

4.2.2 El dret a l’IMV no es genera només a partir de la situació de vulnerabilitat del sol·licitant:

La prestació va lligada a la situació de vulnerabilitat econòmica i, també, als requisits exigits, que no sempre estan relacionats amb la vulnerabilitat:

Art. 3 c) Es una prestación cuya duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y se mantengan los requisitos que originaron el derecho a su percepción.

4.2.3 La capacitat econòmica mensual del sol·licitant ha de ser inferior a la quantitat mensual de la renda garantida:

Els apartats 1 i 2 de l’article 11 concreten com es determinarà la situació de vulnerabilitat econòmica del sol·licitant, a partir d’un còmput dels recursos (ingressos i rendes) dels beneficiaris corresponents a l’any anterior:

Art. 11.1. Para la determinación de la situación de vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 10, se tomará en consideración la capacidad económica de la persona solicitante beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de convivencia en su conjunto, computándose los recursos de todos sus miembros.

2. Se apreciará que concurre este requisito cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 20, sea inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia en los términos del artículo 13.

4.2.4 La situació de vulnerabilitat econòmica pot sobrevenir també durant l’any en curs:

Com a novetat, la llei ha previst també que la vulnerabilitat econòmica sobrevingui durant l’any en curs:

Art. 11.5. Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso.

4.2.5 El requisit de vulnerabilitat es comprova amb caràcter previ a l’admissió de la sol·licitud:

Abans d’admetre la sol·licitud, l’Administració competent comprova si els beneficiaris compleixin el requisit de vulnerabilitat, per evitar dilacions en el procediment comprovant altres requisits menys importants, quan aquest és el fonamental, ja que si no es compleix, la sol·licitud no és admesa a tràmit:

Artículo 28. Tramitación.

1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

(…) La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

4.2.6 L’Institut Nacional de Seguretat Social és l’únic òrgan competent per analitzar la vulneració econòmica:

Sorprèn molt que l’INSS sigui considerat pel legislador com a únic òrgan competent per analitzar el requisit de vulnerabilitat econòmica, la qual cosa centralitza molt el procediment i endarrereix la resolució dels expedients, que serien més àgils si hi intervinguessin totes les comunitats autònomes:

Art. 32.2 (…) El mencionado certificado será acreditativo de la constitución, en su caso, de una unidad de convivencia conforme establecen los artículos 6, 7 y 8, y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y 10; así como de que se encuentra en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 11, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

4.2.7 Prestacions transitòries fins al 31 de desembre de 2022

La disposició transitòria primera regula les prestacions econòmiques transitòries d’IMV fins al 31 de desembre de 2022, però per al seu reconeixement s’exigeixen els mateixos requisits de vulnerabilitat econòmica que els establerts a l’article 11:

DT 1.2.c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

3.c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situación de vulnerabilidad económica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los términos establecidos en el artículo 11.

11. (…) Para la determinación de la situación de vulnerabilidad se tendrá en cuenta el patrimonio, renta e ingresos de todos los miembros que integran la unidad de convivencia configurada en los términos previstos en los artículos 6, 7 y 8 de esta norma.

13. (…) así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 11 de esta ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

4.3 Càlcul de la “renda garantida” per a la persona adulta sola o per a la unitat de convivència:

La quantia de la “renda garantida” per l’IMV garanteix un “nivell mínim” de renda, mitjançat la cobertura de la diferència entre els recursos disponibles i la pròpia renda garantia (art. 3.a) i aquest és el element clau per calcular l’import de l’IMV.

Un dels requisits per al reconeixement del dret a l’IMV, segons l’art. 10.1.b), és trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica per no tenir rendes, ingressos o patrimoni suficients, tal com s’estableix a l’article 11. Si analitzem, conjuntament, l’art. 11, sobre la situació de vulnerabilitat econòmica, l’article 13, sobre la determinació de la quantia de la prestació, l’article 16, sobre modificació i actualització de la quantia de la prestació, l’article 19, sobre el reintegrament de prestacions indegudament percebudes, i l’article 20, sobre el còmput dels ingressos i del patrimoni, podem assenyalar els següents aspectes essencials del procediment de càlcul de la prestació:

1) Per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica es calcula la capacitat econòmica del sol·licitant individual o, si escau, de la unitat de convivència en el seu conjunt, computant-se els recursos econòmics de tots els seus membres, corresponents a l’exercici anterior (art. 11.1).

2) Es reuneix el requisit de vulnerabilitat econòmica quan el promig mensual dels ingressos anuals és inferior, al menys en 10 euros, a la quantia mensual de renda garantida, calculada segons l’art. 13 (art. 11.2).

3) No es reuneix el requisit de vulnerabilitat econòmica quan el beneficiari individual sigui titular d’un patrimoni net en un import igual o superior a tres vegades la quantia de la renda garantida per a una persona. Els límits del patrimoni net de les unitats e convivència es fixen a l’annex II de la llei (art. 11.3).

4) Queden excloses les persones o les unitats de convivència que posseeixin actius no societaris sense vivenda habitual per un valor superior a l’establert a l’annex III i també quan qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil que no hagi cessat en la seva activitat (art. 11.3).

5) La quantia mensual de la prestació d’IMV es calcula a partir de la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos, sempre que el resultat sigui igual o superior a 10 euros mensuals (art. 13.1).

6) La renda garantida mensual d’una persona sola és el 100% de l’import anual de les pensions no contributives, dividit per 12. A aquest resultat es sumarà un complement del 22% si el beneficiari té un grau de discapacitat igual o superior al 65% (art. 13.2.a).

7) Per reglament es determinarà l’increment de la renda garantida quan s’acreditin despeses de lloguer de l’habitatge habitual superiors al 10% de la renda garantida corresponent, en la seva quantia anual, en funció de la mida i configuració de la unitat de convivència (art. 13.3).

8) Per al 2020 la quantia anual de renda garantida per a una persona individual és de 5.538€, i per a les unitats de convivència a aquesta quantitat s’apliquen els increments fixats a l’annex I de la llei (art. 13.5).

9) Per als pensionistes no es tenen en consideració les rendes i ingressos de l’any anterior, sinó només les quanties de les pensions de l’any en curs, tot comparant el seu import amb la quantia de la renda garantida aplicable (art. 13.6).

10) La quantia de la prestació s’actualitzarà amb efectes de l’1 de gener de cada any, prenent com a referència els ingressos de l’any anterior (art. 16.3).

11) El canvi de les circumstàncies personals dels beneficiaris pot comportar la disminució o l’augment de la prestació mitjançant la revisió corresponent (art. 16.1). Així, dins el termini màxim de 4 anys, l’INSS podrà revisar d’ofici, en perjudici dels interessats, la prestació d’IMV i exigir la devolució de les quantitats indegudament percebudes (art. 19.1).

12) Finalment, l’art. 20 regula el còmput dels ingressos i patrimoni dels sol·licitants per tal de determinar la capacitat econòmica del beneficiari individual o, si escau, de la unitat de convivència, tal com estableix l’art. 11, sobre la situació de vulnerabilitat econòmica. Aquest art. 20 el comentaré en el següent capítol de la llei.

4.4 Compatibilitat de l’IMV amb les rendes del treball:

Art. 11.4. Con el fin de que la percepción del ingreso mínimo vital no desincentive la participación en el mercado laboral, la percepción del ingreso mínimo vital será compatible con las rentas del trabajo o la actividad económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los términos y con los límites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecerán las condiciones en las que la superación en un ejercicio de los límites de rentas establecidos en el punto 2 del presente artículo por esta causa no suponga la pérdida del derecho a la percepción del ingreso mínimo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del diálogo con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, prestará especial atención a la participación de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.

D’acord amb aquest art. 11.4, la percepció de l’IMV serà compatible amb les rendes del treball o l’activitat econòmica per compte propi, amb els límits que estableixi el reglament.

La remissió al reglament és pràcticament un xec en blanc per al Gobierno, en la mesura que la llei només ha previst dos criteris que haurà de tenir en compte el futur Real decret:

1) El reglament haurà d’establir les condicions en què la superació en un exercici dels límits econòmics establerts amb caràcter general no suposarà la pèrdua del dret en l’exercici següent.

i 2) El reglament haurà de ser negociat amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i prestarà especial atenció a la participació de les persones amb discapacitat i les famílies monoparentals.

L’incompliment de les condicions per poder compatibilitzar l’IMV amb les rendes del treball, que es fixaran en el futur reglament, comportarà la suspensió del dret (art. 17.1.e), per considerar-se una falta greu (art. 38.3.e). Ara bé, l’incompliment reiterat de les esmentades condicions comportarà l’extinció del dret (art. 18.1.g), per considerar-se una falta molt greu (art. 38.4.g), ja que la llei estableix l’obligació de complir aquestes condicions tant a les persones titulars del dret (art. 36.1.h) com a les persones integrants de la unitat de convivència (art. 36.2.f):

Art. 36.1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones: (…)

h) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a: (…)

f) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el artículo 11.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.

4.5 Procediment per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica produïda durant l’any en curs:

Una de les novetats importants del text aprovat definitivament pel Congrés dels Diputats ha estat suprimir la disposició transitòria tercera del RDL 20/2020, del 29 de maig, que regulava un règim excepcional aplicable a les sol·licituds cursades per situació de carència de rendes produïda durant l’any en curs, limitat en el temps fins al 31 de desembre de 2021, i regular un procediment estable a l’art. 11.5, en el cas que no es reuneixi el requisit de vulnerabilitat econòmica a l’exercici anterior.

Les novetats del nou procediment, molt complex, són les següents:

1) Quan no es reuneixi el requisit de vulnerabilitat a l’exercici anterior, es podrà sol·licitar des de l’1 d’abril fins al 31 de desembre el reconeixement de l’IMV quan la situació de vulnerabilitat s’hagi produït durant l’any en curs.

2) Per al càlcul dels ingressos es tindrà en compte només la part proporcional obtinguda durant el temps transcorregut de l’any en curs.

3) S’hi utilitzaran les dades obrants als fitxers de la Seguretat Social, o bé, en el seu defecte, el que figuri a la declaració responsable per a l’any en curs.

4) Per al còmput de rendes de l’any en curs no es tindran en compte les prestacions o subsidis per atur o equivalents percebudes durant l’esmentat any, sempre que en el moment de la sol·licitud d’IMV el dret d’aquelles prestacions o subsidis s’hagi extingit per esgotament, renúncia, o per superar el límit d’ingressos previst per al manteniment del dret i sense que es tingui dret a una prestació o subsidi.

5) Així mateix, s’afegeix un nou requisit en relació amb les rendes i patrimoni de l’any anterior, les quals no podran superar els límits establerts al nou annex IV de la llei: el 300% de la renda garantida a un adult sol o en l’escala d’increment previst a l’annex I, i  el 100% del límit del patrimoni net tal com es fixa a l’annex II.

i 6) Finalment, a l’any següent del reconeixement es procedirà a la regularització de les quanties abonades de conformitat amb la informació de què disposin les administracions tributàries, donant lloc, si escau, a les actuacions previstes a l’article 19, sobre reintegrament de prestacions indegudament percebudes.

Art. 11.5. Cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, se podrá solicitar desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso el reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso.

Para acreditar la situación de vulnerabilidad económica producida durante el año en curso, se atenderá exclusivamente al cumplimiento del requisito de ingresos de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, considerando para ello la parte proporcional de los ingresos que haya tenido el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia durante el tiempo transcurrido en el año en curso, de conformidad con los datos obrantes en los ficheros y bases de datos de la seguridad social que permitan la verificación de dicha situación, o bien, y en su defecto, lo que figure en la declaración responsable para el año en curso. En todo caso, para el cómputo de las rentas del año en curso no se tendrán en cuenta las prestaciones o subsidios por desempleo, en cualquiera de sus modalidades, incluida la renta activa de inserción, ni la prestación por cese de actividad, percibidas durante dicho año siempre que en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital el derecho a aquellas prestaciones o subsidios se haya extinguido por agotamiento, renuncia, o por superar el límite de ingresos previsto, en su caso, para el mantenimiento del derecho y sin que se tenga derecho a una prestación o subsidio. Estos extremos deberán ser acreditados en el momento de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital mediante el oportuno sistema de interoperabilidad electrónica por medio del cual el Servicio Público de Empleo Estatal, o la entidad gestora de la prestación de cese de actividad, facilite al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos necesarios para su comprobación.

Asimismo, se requerirá que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud el beneficiario individual o, en su caso, la unidad de convivencia, no haya superado los límites de renta y patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 y primer párrafo del artículo 21, apartado 7 de la presente ley, establecidos en el Anexo IV, de conformidad con la información proporcionada a la entidad gestora de la prestación por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco.

En todo caso, en el año siguiente al del reconocimiento de la prestación de ingreso mínimo vital al amparo de lo previsto en este apartado, se procederá a la regularización de las cuantías abonadas en relación con los datos de promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables de la persona beneficiaria individual o del conjunto de miembros de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio en el que se reconoció la prestación, de conformidad con la información de que dispongan las Administraciones Tributarias, dando lugar, en su caso, a las actuaciones previstas en el artículo 19.

4.6 Nou complement d’ajut per a la infància:

D’una forma sorprenent, l’article 11, sobre la situació de vulnerabilitat, inclou un darrer apartat 6, pel qual s’estableix un complement d’ajut per a la infància, que no està directament relacionat amb el requisit de vulnerabilitat exigit per percebre l’IMV, ja que l’esmentat complement el rebran les unitats de convivència amb menors d’edat i amb uns ingressos inferiors al 300% dels llindars de l’IMV i amb patrimoni net inferior al 150% dels límits fixats per a la prestació.

La quantia mensual d’aquest nou complement d’ajut per a la infància es fixa a l’art. 13.2.e): 100 € per a cada menor de tres anys; 70 € per a cada menor entre 3 i 6 anys; i 50 € per a cada menor entre 6 i 18 anys.

Finalment, la disposició addicional desena estableix un complicat procediment per al reconeixement d’ofici d’aquest complement als beneficiaris de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per cent.

D’aquesta disposició addicional es poden ressaltar els següents aspectes:

1) El nou complement d’ajut a la infància és incompatible amb l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec, per la qual cosa els interessats hauran de fer una opció per una de les dues prestacions, en el termini de 30 dies naturals des de la notificació del reconeixement del nou ajut, i, una vegada feta l’opció, l’altra prestació quedarà extingida.

2) Hi ha una limitació important per als perceptors de l’IMV: la unitat de convivència ha d’estar formada exclusivament pels progenitors i els menors, que han de ser les úniques persones que figurin empadronades en el mateix domicili.

3) Els efectes econòmics del complement d’ajut a la infància reconegut d’ofici es produiran a partir del dia 1 de febrer de 2022.

4) Els beneficiaris a qui no se’ls notifiqui el reconeixement d’ofici, podran sol·licitar-lo a l’INSS, i tindran efectes des de l’1 de febrer del 2022, si el sol·liciten durant els sis primers mesos del 2022. En altre cas, els efectes seran del primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud.

5) No es reconeixeran d’ofici els ajuts de suport a la infància, si l’IMSS comprova que al domicili no figuren empadronades només els progenitors i els menors.

Disposición adicional décima. Reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia a los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reconocerá de oficio el complemento de ayuda para la infancia en los supuestos de unidades de convivencia de los actuales beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, de conformidad con lo previsto en los apartados siguientes.

2. Los requisitos que se han de reunir en el momento de la fecha de entrada en vigor de la presente ley son los siguientes:

a) Que la unidad de convivencia esté constituida, exclusivamente, por el beneficiario de una asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignación por hijo a cargo.

A tal efecto, las personas citadas han de ser las únicas que figuren empadronadas en el mismo domicilio.

b) Que los ingresos y patrimonio de dicha unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, en los términos establecidos en el artículo 20, sean inferiores al 300 por ciento de los umbrales del Anexo I y el patrimonio neto no exceda del 150 por ciento de los límites fijados en el Anexo II, cumpliendo el test de activos definido en el Anexo III.

c) Que concurran el resto de requisitos exigidos para el acceso al complemento de ayuda a la infancia.

d) Que el complemento de ayuda a la infancia que le corresponda sea igual o superior que el importe de la prestación por hijo a cargo que viniese percibiendo.

3. Será titular del complemento de ayuda para la infancia la persona que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley fuere beneficiaria de la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

4. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la letra a) del apartado 2, para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística, sin necesidad de recabar el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio, en los términos previstos en el artículo 21.4 de la presente Ley.

5. A los exclusivos efectos de la comprobación del cumplimiento de lo establecido en la letra b) del apartado 2), para el reconocimiento, mantenimiento y control del derecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y esta le remitirá la información estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en el apartado 2.a), que permitan determinar los beneficiarios con derecho al complemento de ayuda para la infancia en los términos establecidos en esta disposición adicional. Dicha información solo será utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social se realizará sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en el apartado 2.a) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizada en el apartado anterior se entenderá referida a las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia quedará supeditada a la remisión, por parte de las haciendas tributarias forales correspondientes, de la información necesaria para poder llevarlo a cabo.

7. El complemento de ayuda para la infancia será incompatible con la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento. En consecuencia, una vez se hubiera optado por una de las dos prestaciones de conformidad con lo previsto en el apartado 9, la otra prestación quedará extinguida.

8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos en el apartado 2 de esta disposición adicional la resolución en la que se reconozca el derecho al complemento de ayuda para la infancia y el derecho de opción entre el percibo de este complemento y la asignación económica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.

9. En el plazo de treinta días naturales a contar desde la notificación de la resolución del reconocimiento del derecho al complemento de ayuda para la infancia, los beneficiarios podrán ejercitar su derecho de opción por seguir manteniendo la asignación económica por hijo o menor a cargo. Dicha opción surtirá efectos desde la fecha de efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia, procediéndose, en su caso, a la correspondiente regularización económica.

En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opción dentro del plazo señalado se entenderá que opta por percibir el complemento de ayuda para la infancia.

10. Los efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición adicional.

11. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia y cumplieran los requisitos previstos en esta disposición adicional podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En estos supuestos los efectos económicos del complemento de ayuda para la infancia se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente disposición adicional, siempre que la solicitud se presente en los seis meses siguientes de su entrada en vigor. En otro caso, los efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.

12. La modalidad de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes del complemento de ayuda para la infancia será exclusivamente la de control financiero permanente de acuerdo con lo establecido en el 147.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En todo caso, los actos de ordenación y pago material se intervendrán conforme a lo establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, título II, del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social.

13. El Instituto Nacional de la Seguridad Social no reconocerá de oficio el complemento de apoyo para la infancia cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 4 compruebe que en el domicilio no figuran empadronadas únicamente las personas a que se refiere el apartado 2.a), y no pueda en consecuencia comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso a dicho complemento. En estos supuestos podrá remitir a la persona beneficiaria de la asignación económica por hijo o menor a cargo información relativa a la posibilidad de que la unidad de convivencia solicite la prestación de ingreso mínimo vital en caso de reunir los requisitos establecidos a tal efecto. Si fuera reconocido el derecho al complemento de apoyo a la infancia, sus efectos serán los previstos en el apartado 10 siempre que la solicitud se formule dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición adicional.

La información referida en el párrafo anterior será enviada al dispositivo electrónico, a la dirección de correo electrónico y al domicilio que conste a efectos de notificaciones, de acuerdo con la información existente en la base de datos de la seguridad social que el beneficiario de la asignación por hijo a cargo hubiere comunicado.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario